1433/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 76 och 88 § samt

fogas till lagen en ny 72 d § som följer:

8 a kap.

Ändring och upphävande av rättighet och begränsning samt överföring av rättighet

72 d §

Om den som ansöker om inlösen behöver använda ett område till vilket den sökande på grundval av inlösen har särskild rättighet för ett syfte som avviker från inlösningsbeslutet, kan lantmäteribyrån på ansökan ändra det användningssyfte som nämns i inlösningsbeslutet, om ett allmänt behov det kräver och det men eller den skada som ändringen vållar ägarna av området eller innehavarna av andra särskilda rättigheter som hänför sig till området är ringa. I annat fall skall på ett ärende som gäller ändring av användningssyftet tillämpas bestämmelserna om inlösningstillstånd och inlösningsförrättning som utförs med stöd av tillstånd.

Lantmäteribyrån skall innan ett beslut enligt 1 mom. fattas ge dem vars rätt saken gäller tillfälle att inom utsatt tid ge sitt utlåtande om ansökan. På detta förfarande tillämpas 8 och 9 §. Lantmäteribyrån skall utan dröjsmål i den ordning som anges i 9 § 1 mom. förutom sökanden delge också områdets ägare och rättsinnehavare det beslut genom vilket användningssyftet har ändrats. En besvärsanvisning skall bifogas beslutet.

En sakägare som anser att en ändring av nyttjanderätten vållar honom men eller skada skall meddela lantmäteribyrån sitt ersättningsyrkande inom sex månader från det att beslutet har delgetts eller, om ändringen av inlösningsbeslutet har överklagats, inom den nämnda tiden från det att beslutet har vunnit laga kraft. Om parterna inte kommer överens om ersättningen inom en av lantmäteribyrån utsatt skälig tid, avgörs frågan vid en förrättning för vilken gäller 71 § 2 mom. En delgivning som avses i 2 mom. skall innehålla uppgifter om möjligheten att framställa ett ersättningsyrkande.

I fastighetsregistret skall göras behövliga anteckningar om ändringar av inlösningsbeslut och om förrättningar som avses i 3 mom.

76 §

Den som ansöker om inlösen kan bytas ut medan inlösningen pågår, om den tidigare sökanden samtycker till bytet och den nya sökanden lägger fram tillförlitlig utredning om att den egendom som skall inlösas kommer att användas för det syfte för vilket inlösningstillstånd har sökts eller beviljats.

Ett ärende som avses i 1 mom. avgörs av den myndighet som beviljar inlösningstillståndet, om en sådan ansökan görs innan frågan om inlösningstillståndet har avgjorts. Görs ansökan medan inlösningsförrättningen pågår, avgör inlösningskommissionen ärendet genom ett beslut som fattas vid inlösningsförrättningen. En ansökan som har gjorts efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd, avgörs av lantmäteribyrån.

När skäl därtill prövas föreligga, skall 8 och 9 § tillämpas innan tillstånd beviljas.

88 §

Om inte något annat följer av denna lag, utgör besvär över beslut om tillstånd till undersökning, inlösningstillstånd eller sådan ändring av ett inlösningsbeslut som avses i 72 d § 1 mom. inget hinder för att undersökningen görs, inlösningen verkställs eller området används enligt ändringen av inlösningsbeslutet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 87/2001
JsUB 10/2001
RSv 162/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.