1432/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/1987) 25 § 3 mom., sådant det lyder i lag 906/1998,

ändras 17 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

2 a §
Definitioner

I denna lag avses med

1) ung person en person under 25 år som har anmält sig som arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå,

2) långtidsarbetslös en person som utan avbrott har varit arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå i 12 månader eller en person som har varit arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå i flera arbetslöshetsperioder som sammanlagt omfattar minst 12 månader, och som på grundval av den tid arbetslösheten totalt har varat kan jämställas med en arbetssökande som utan avbrott har varit arbetslös i 12 månader,

3) handikappad en person vars möjligheter att få ett lämpligt arbete, behålla ett arbete eller avancera i ett arbete har minskat betydligt på grund av en på behörigt sätt konstaterad skada, sjukdom eller funktionsnedsättning,

4) pendlingsregion ett genom förordning av arbetsministeriet närmare fastställt, av en eller flera kommuner bildat område där kommunens invånare allmänt har sina arbetsplatser.

17 §
Ersättningar till arbetslösa

En arbetslös kan för främjande av sina egna insatser för att skaffa sig arbete och för tryggande av sin utkomst beviljas sysselsättningsstöd. Stödet kan enligt statsbudgeten beviljas en arbetslös för arbetslivsträning på en arbetsplats, för inledande och stabilisering av företagsverksamhet, för ökande av arbets-möjligheterna för deltidsanställda samt för andra sysselsättningsfrämjande åtgärder. Be-stämmelser om förutsättningarna för beviljande av stödet, om dess belopp och varaktighet, ersättning för resekostnader och andra kostnader för uppehälle samt om behandlingen av ärenden som gäller stödet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Den som deltar i arbetslivsträning enligt denna lag står inte i sådant anställningsför-hållande som avses i 1 kap. 1 § arbetsavtalslagen (55/2001) till den som ordnar arbetslivsträningen eller till arbetskraftsbyrån.

Om ansvaret för arbetarskyddet för den som deltar i arbetslivsträning bestäms sär-skilt.

På arbetslivsträning enligt denna lag tillämpas vad som i 6 § 2 mom., 8 § 1―4 mom. och 9 § lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) bestäms om arbetslivsträning för mottagare av arbetsmarknadsstöd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den hänvisas till arbetspraktik enligt 17 §, sådant detta lagrum lyder vid denna lags ikraftträdande, anses hänvisningen gälla också arbetslivsträning enligt denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2001
ApUB 11/2001
RSv 185/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.