1425/2001

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § lagen den 1 juni 1973 om utredande av dödsorsak (459/1973), sådant detta lagrum lyder i lag 1215/2001, 49 § 1 mom. folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972), sådant detta lagrum lyder i lag 1216/2001 och 59 § 1 mom. lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådant detta lagrum lyder i lag 1217/2001, som följer:

1 §

En läkare som har verkställt rättsmedicinsk obduktion får för förrättningen, för därvid uppgjort utlåtande och protokoll samt för i två exemplar utfärdad kopia av utlåtande och protokoll i arvode för fullständig obduktion sammanlagt 187,19 euro och för partiell obduktion (obduktion för fastställande av dödsorsaken) sammanlagt 138,25 euro.

Dessutom får läkaren särskilt fastställd ersättning för resekostnader samt dagtraktamente och i enlighet med av honom eller henne uppvisade kvitterade räkningar ersättning för de kostnader som orsakats av rättskemiska eller mikroskopiska undersökningar och av kärl i vilka likdelar tillvaratagits för sådan undersökning samt för övriga härmed jämförliga utgifter och för erlagt skäligt arvode för bistånd vid förrättningen.

För yttre likbesiktning, som verkställts på förordnande eller anhållan av vederbörande myndighet, tillkommer läkaren, förutom särskilt fastställd ersättning för resekostnader samt dagtraktamente, i arvode för besiktning och utlåtande jämte avskrifter sammanlagt 21,70 euro.

Läkare får i arvode för nedan nämnda undersökningar och för de utlåtanden som han eller hon avger med anledning av dessa med duplettexemplar sammanlagt:

euro
1) formalinfixationsundersökning av lungor 36,33
2) formalinfixationsundersökning av hjärna 16,15
3) silikongjutning av organ 50,62
4) röntgenundersökningen av avlidens delområde med utlåtanden 22,20
5) röntgenundersökning av hela den avlidne med utlåtanden 60,55
6) enzymfärgningsundersökning av vävnadsprov 14,13
7) elektronmikroskopisk undersökning av prov 48,61
8) provtagning av ögats glaskropp 5,89
9) gynekologisk undersökning av avliden 24,39
2 §

För sådan klinisk undersökning av en levande människa, som verkställts på förordnande eller anhållan av behörig myndighet får läkaren, förutom särskilt fastställd ersättning för resekostnader och dagtraktamente, i arvode för undersökning och utlåtande jämte duplettexemplar sammanlagt 22,37 euro. Ges ett dylikt utlåtande på basis av tidigare verkställd undersökning eller sjukberättelse, är arvodet likväl 14,13 euro.

Ansluter sig till en i 1 mom. avsedd undersökning tagning av prov eller rättskemisk eller mikroskopisk undersökning, får läkaren mot av honom eller henne uppvisade kvitterade räkningar ersättning också för de kostnader som orsakats på detta sätt.

Läkaren får i arvode för rättsmedicinsk undersökning av berusningstillstånd och för det utlåtande jämte duplettexemplar som han eller hon avger med anledning av undersökningen sammanlagt 27,92 euro. Läkare och övrig hälsovårdspersonal får i arvode för tagning av blodprov för fastställande av blodets alkoholhalt jämte intyg över verkställande av denna åtgärd sammanlagt 5,72 euro.

För tagning av blodprov i samband med yttre likbesiktning för fastställande av blodets alkoholhalt eller bestämning av blodgrupp jämte intyg över verkställandet av denna åtgärd är arvodet sammanlagt 11,27 euro.

Om en undersökning eller ett blodprov som avses i 1 eller 3 mom. verkställs eller tas av en läkare inom en rättsmedicinsk enhet vid ett universitet, får läkaren för besöket med anledning av undersökningen eller provtagningen i arvode 27,92 euro, vilket innefattar blodprovstagning jämte intyg över den.

Läkaren får i arvode för nedan nämnda undersökningar och för de utlåtanden han eller hon avger med anledning av dessa med duplettexemplar sammanlagt:

euro
1) endoskopisk undersökning av ändtarm 14,13
2) endoskopisk undersökning av magsäck, tolvfingertarm eller stigma 36,33
3) tagande av hår-, nagel- eller fläckprov 5,89
3 §

En läkare eller tandläkare som inte verkställt i 1 § angiven obduktion eller likbesiktning eller i 2 § angiven undersökning har för nedan nämnda undersökningar, om de inte hör till hans eller hennes tjänsteåligganden, och för utlåtanden angående desamma jämte duplettexemplar rätt till arvode sammanlagt som följer:

euro
A. Läkare
1) för mikroskopisk undersökning av ett organ 17,32
och, om till samma försändelse hör undersökning av flera prov, för undersökning av varje följande organ 5,72
2) för provtagning för spermaanalys 5,72
3) för undersökning av sperma- eller blodfläck 17,32
4) för spermaanalys 26,24
5) för undersökning av kiselalghalten lungorna 33,64
och för undersökning i samband härmed av andra organ, per organ 10,09
6) för undersökning av kiselalghalten i ett vattenprov 33,64
7) för undersökning av ben för identifiering och för utredning av dödsorsak 187,19
8) för mikroskopisk undersökning som kräver särskild sakkunskap (t.ex. neuropatologi) 44,40

En läkare som verkställt obduktion som avses i 1 § har, om inte undersökningarna i fråga hör till hans eller hennes tjänsteåligganden, rätt till hälften av det arvode som nämns i punkt A 1.

euro
B. Tandläkare
1) för undersökning av mun och uppgörande av tandstatus för identifiering av okänd avliden 41,71
2) för histologisk undersökning av tänder för fastställande av ålder 44,23
3) för undersökning av bettavtryck 17,32

För annan sällsynt laboratorieundersökning som rättsskyddscentralen för hälsovården har ansett nödvändig, betalas av rättsskyddscentralen godkänt arvode som står i proportion till de ovan nämnda.

För rättsodontologiska undersökningar och utlåtanden jämte duplettexemplar har tandläkare rätt till en ersättning om 58,87 euro i timmen för den tid som har åtgått till arbetet.

Läkare och tandläkare får dessutom mot kvitterade räkningar ersättning för behövliga kärl och portokostnader i samband med provtagning.

4 §

För bistånd till polismyndighet vid förhör eller annan undersökning av brott i andra fall än sådana som nämns i 1―3 § eller som omedelbart sammanhänger med dem, får en läkare, om lämnandet av bistånd inte hör till hans eller hennes tjänsteuppgifter, förutom särskilt fastställda resekostnadsersättningar och dagtraktamenten, i arvode för sitt bistånd och för möjligen behövligt utlåtande jämte duplettexemplar 58,87 euro i timmen för den tid som har åtgått till arbetet.

5 §

Har på förordnande eller anhållan av en myndighet besiktning eller undersökning verkställts eller bistånd lämnats helt eller delvis mellan klockan 21 och 7 eller på en helgdag, skall det arvode som nämns i 1 § 1 och 3 mom., 2 § 1 och 3 ― 5 mom. samt 3 § 1 mom. A-rubriken 3-punkten fördubblas.

6 §

Förrättningshandlingar och räkningar som upprättats vid obduktioner skall sändas till länsstyrelsen så som bestäms särskilt. I fråga om andra åtgärd skall båda förrättningshandlingarna och räkningarna överlämnas till den myndighet, som anhållit om åtgärden. Denna myndighet ge in räkningarna jämte anteckning om att åtgärder verkställts till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen betalar därefter de godkännbara arvodena. För vidarebefordrande av räkningar och till länsstyrelsen anlända förrättningshandlingar gäller vad som bestäms särskilt om handlingar som gäller rättsmedicinska obduktioner.

Betalda arvoden och ersättningar skall indrivas hos den som av domstol ålagts att ersätta staten för dem. Har sådan förpliktelse inte ställts, eller har saken inte handlagts av domstol, stannar de staten till last.

7 §

När den i 1 § 3 mom. eller 2―5 § avsedda åtgärden utförts under tjänstetid av en person som är i hälsovårdscentralens tjänst, betala i denna förordning avsedda ersättningar eller arvoden till den kommun eller samkommun som är huvudman för hälsovårdscentralen.

8 §

Läkare och tandläkare som är innehavare av offentlig tjänst eller befattning är berättigade att få ersättning då han eller hon förfarar såsom av domstol förordnade sakkunniga. I ärenden i vilka de på grund av sin tjänst eller befattning är förpliktade att ge eller i vilka de tidigare gett utlåtanden är de likväl endast berättigade att få eventuella resekostnader och dagtraktamente.

9 §

Ersättningsgrunderna enligt denna förordning gäller inte de på basis av avtal mellan universiteten och länsstyrelserna av universitetspersonalen utförda obduktioner och andra undersökningar vilkas ersättningsgrunder bestäms separat.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 28 december 1956 om ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar jämte ändringar (689/1956).

Helsingfors den 20 december 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Heidi Manns-Haatanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.