1416/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter bärs upp är de prestationer som räknas upp i bilagan till detta beslut.

3 §
Prestationer som prissätts på affärs- ekonomiska grunder

Sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller på basis av annan uppdragsgivning:

1) utbildningstjänster;

2) överlåtelse av data, direktanvändning av datasystem och informationssökning;

3) användning av lokaliteter som disponeras av miljötillståndsverket;

4) andra än 1 2 § avsedda kopior av handlingar;

5) andra motsvarande prestationer.

4 §
Bestämmelser om uppbörd av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats uppbärs an den sökande en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För jakande och nekande beslut uppbärs en lika stor avgift, om inte annat bestäms.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär återsänt för behandling avdras det belopp som burits upp för miljötillståndsverkets tidigare beslut i ärendet.

5 §
Ikaftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och är i kraft till den 31 december 2003.

För beslut i ärenden som anhängiggjorts före den 1 mars 2000 uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som då var i kraft. Beloppet i mark ändras till euro genom division med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste centbelopp.

Avgift enligt denna förordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Beloppet i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste pennibelopp.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut av den 23 februari 2000 om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer.

Helsingfors den 19 december 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Lagstiftningsrådet
Jukka Nurmio

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.