1384/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av 4 och 11 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973) 4 § 1 mom. 5 och 6 punkten och 11 § 1 mom., av dessa lagrum 4 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 510/1993, samt

fogas till 4 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, en ny 7 punkt som följer:

4 §

Förrättare av inspektion eller undersökning äger rätt:


5) att till påseende erhålla byggnads- eller ändringsplan jämte ritningar angående arbetslokal eller uppförande av sådan samt redogörelse för tillämpad eller planerad arbets- eller tillverkningsmetod i sådan omfattning som tillsynen i varje särskilt fall förutsätter;

6) att inom en av honom utsatt skälig tid av arbetsgivaren, av en ensamföretagare som avses i 6 § 4 mom. lagen om skydd i arbete och av dem som nämns i 6 § 1 och 3 mom. i samma lag såväl muntligt som skriftligt få uppgifter som behövs för tillsynen; samt

7) att av arbetsgivaren till påseende få det mellan arbetsgivaren och den som producerar företagshälsovårdstjänster ingångna avtalet om ordnande av företagshälsovård eller arbetsgivarens beskrivning av företagshälsovård som han själv har ordnat samt verksamhetsplanen för företagshälsovården och av grundad anledning andra eventuella handlingar som behövs för att det skall kunna konstateras att företagshälsovården genomförs på behörigt sätt.


11 §

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att för sitt uppdrag till påseende få handlingar och förteckningar vilka arbetsgivaren skall föra i enlighet med bestämmelserna om arbetarskyddet. Arbetarskyddsfullmäktigen har även rätt att ta del av utlåtanden och undersökningsresultat om hälsa och säkerhet i arbetet och att få kopior av samtliga ovan avsedda handlingar. Vad som föreskrivs ovan gäller även ett mellan arbetsgivaren och den som producerar företagshälsovårdstjänster ingånget avtal om ordnande av företagshälsovård eller arbetsgivarens beskrivning av företagshälsovård som han själv har ordnat samt verksamhetsplanen för företagshälsovården.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 114/2001
ShUB 36/2001
RSv 167/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.