1378/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994 och 62 § lagen den 12 mars 1999 om gränsbevakningsväsendet:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om när gränsbevakningsväsendets prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgifternas storlek. Denna förordning gäller även prestationer som staben för gränsbevakningsväsendet utför i egenskap av inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning.

Det, huruvida en prestation är avgiftsbelagd eller avgiftsfri, ökar eller minskar inte rätten att utfå prestationer av gränsbevakningsväsendet.

2 §
Avgifter för offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka gränsbevakningsväsendet uppbär avgifter till självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan 2 till denna förordning, är expeditionsavgifter för visum.

3 §
Priset på övriga prestationer

I 7 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer, för vilka gränsbevakningsväsendet uppbär avgifter till självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan 1, är prestationer med gränsbevakningsväsendets luftfartygsutrustning, fartyg, båt och luftkuddefartyg och annan utrustning.

I det förenämnda momentet avsedda prestationer är:

1) sjuktransport på landområden för att människoliv kan räddas i omständigheter där sjuktransporten inte annars kan utföras, samt

2) utförandet av en sådan handräckningsförpliktelse, som föreskrivits för gränsbevakningsväsendet genom lag.

4 §
Enligt företagsekonomiska grunder prissatta prestationer

Andra i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som gräns bevakningsväsendet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) användning av lokaliteter, materiel och apparater samt användning av den anställda personalen och beväringar i uppgifter utanför gränsbevakningsväsendet,

2) planerings-, expert- och konsulteringstjänster som utförs på beställning,

3) statistik och utredningar samt annan informationstjänst och

4) annan prestation för utomstående, som grundar sig på beställning eller uppdrag samt

5) avskrifter och kopior av handlingar

5 §
Avgifter till lägre belopp än självkostnadsvärdet och avgifter som inte uppbärs

Vid prestationer för vilka gränsbevakningsväsendet uppbär en lägre avgift än självkostnadsvärdet och i fråga om avgifter som inte uppbärs iakttas bestämmelserna i 62 § 1 och 3 mom. i lagen om gränsbevakningsväsendet (320/1999).

6 §
Hyror för gränsbevakningsväsendets tjänstebostäder

Hyrorna av de bostadslägenheter som är i gränsbevakningsväsendets besittning och som är som bostäder för gränsbevakningsväsendets tjänstemän kan uppbäras enligt mindre hyresvederlaget än företagsekonomiska grunder så som särskilt har stadgats.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och är i kraft ända till den 31 december 2004.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets beslut av den 15 december 1994 om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer (1290/1994).

Avgifter enligt denna avgiftsförordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 20 december 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Byråchef
Olli Hakkarainen

AVGIFTSTABELL 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.