1373/2001

Given i Helsingfors den 14 december 2001

Försvarsministeriets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 8 februari 2001 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen (118/2001) 3, 5 och 16 §,av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i förordning 405/2001, som följer:

3 §

I det avlöningssystem som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad är avlöningen för den fredsbevarande personalen följande:

I det avlöningssystem som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad är avlöningen för den fredsbevarande personalen följande

Uppgiftens svårighetsklass Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 4869,42 euro/mån
9 B 4305,53 euro/mån
8 A 4137,99 euro/mån
8 B 3752,76 euro/mån
7 A 3388,84 euro/mån
7 B 3018,41 euro/mån
6 2688,84 euro/mån
5 2328,41 euro/mån
4 A 2100,16 euro/mån
4 B 1936,11 euro/mån
3 1674,76 euro/mån
2 1492,71 euro/mån
1 1425,13 euro/mån

Uppgiftens svårighetsklass fastställs när tjänstgöringsförhållandet börjar av försvarsmaktens internationella center, för den i 21 § 2 mom. lagen om fredsbevarande verksamhet avsedda personalen dock av huvudstaben. Om uppgiften i den fredsbevarande styrkan förändras under den tid tjänstgöringsförhållandet varar fastställs svårighetsklassen av kommendören för den fredsbevarande styrkan, för den personal som avses i 21 § 2 mom. lagen om fredsbevarande verksamhet likväl av huvudstaben och för militärobservatörer som hör till reserven av chefen för försvarsmaktens internationella center. Försvarsministeriet fastställer lönen för uppgifterna i svårighetsklass 10 samt i andra specialuppgifter, i fråga om vilka republikens president eller försvarsministeriet är den myndighet som förordnar till uppgiften.

I enskilda fall kan den enligt svårighetsklass fastställda lönen justeras på grundval av en osedvanligt väl fullgjord personlig tjänstgöring. Det personliga tillägget betalas i euro och det kan högst uppgå till skillnaden mellan lönen enligt klassificeringen och den därpå följande högre svårighetsklassen. Beslutet om utbetalning fattas av kommendören för den fredsbevarande styrkan. Beloppet av de personliga tillägg som beviljas av kommendören för den fredsbevarande styrkan får utgöra högst 0,6 % av löneutgifterna för truppen i fråga.

Den på svårighetsklass baserade lönen kan i enskilda fall justeras även i syfte att rekrytera personal för tjänstgöring i fredsbevarande uppgifter. Det personliga tillägget betalas i euro. Beslutet om utbetalning av tillägget fattas av försvarsministeriet, om tillägget är större än skillnaden mellan lönen enligt svårighetsklassen i fråga och den därpå följande högre svårighetsklassen. I annat fall fattas beslutet om utbetalningen av den myndighet som förordnar till uppgiften.

5 §

Till dem som hör till den fredsbevarande personalen, med undantag av militärobservatörerna, utbetalas i dagtraktamente 27,75 euro per tjänstgöringsdygn, i fråga om KFOR-operationen likväl 31,96 euro per tjänstgöringsdygn.

Till en finländsk militärobservatör betalas i dagtraktamente 30 USD per tjänstgöringsdygn.

Dagtraktamentet kan höjas för viss tid, om tjänstgöringsförhållandena på grund av att en omfattande väpnad konflikt brutit ut eller av något annat motsvarande skäl är exceptionellt svåra.

16 §

Sådana permissionsresor som under den tid tjänstgöringsförhållandet varar ordnas för dem som hör till den fredsbevarande personalen är vederlagsfria, om de utan betydande tilläggskostnader kan ordnas i samband med den fredsbevarande organisationens underhållstransporter.

Om underhållstransporter inte har ordnats ersätter staten en permissionsresa från tjänstgöringsområdet till Finland och tillbaka per sex tjänstgöringsmånader med utnyttjande av den för staten förmånligaste flygrutten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 14 december 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Juha Sarkio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.