1370/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om avgift för beslut som gäller exporttillstånd för försvarsmateriel och som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 2 och 4 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådana de lyder i lag 348/1994

1 §

Beslut om sådana exporttillstånd enligt lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990) som fattas vid stadsrådets allmänna sammanträde utgör sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen on grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka en fast avgift tas ut enligt självkostnadsvärde.

Den avgift som tas ut för ett beslut om exporttillstånd är 168 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och är i kraft till slutet av 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 19 augusti 1994 om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till försvarsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna (742/1994).

Avgifter enligt denna förordning kan till utgången av 2002 betalas också med sedlar och metallmynt som betalningsmedel. Ett pris i euro omvandlas då till mark så att det multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Seppo Paasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.