1369/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant det lyder i lag 145/2000:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna arbetsordning bestäms om ledningen av försvarsministeriet och styrningen av försvarsministeriets förvaltningsområde, ministeriets organisation och interna arbetsfördelning, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare samt om beredningen och avgörandet av ärenden.

Angående ministeriets planerings- och redovisningssystem, betalningsrörelse samt bokföring bestäms närmare i ekonomistadgan.

2 kap.

Styrning och ledning

2 §
Ledningen av ministeriets förvaltnings- område

Ministern leder verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Ministern biträds av ministeriets ledningsgrupp.

3 §
Styrning och ledning

Inom försvarsministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatorienterad styrning mellan ministeriet och förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt övriga förvaltningsenheter och inom ministeriet resultatorienterad ledning.

Den resultatorienterade styrningen inom förvaltningsområdet leds av ministern och kanslichefen.

De viktigaste resultatmålen för ministeriet fastställs av ministern, målen för avdelningarna och verksamhetsenheterna av kanslichefen samt målen för enheterna vid avdelningarna av avdelningschefen, var och en efter att förhandlingar om resultatmålen förts.

Avdelningscheferna och de övriga cheferna skall se till att de resultatmål som fastställts nås.

4 §
Ministeriets ledningsgrupp

Vid ministeriet finns en ledningsgrupp som behandlar för ministeriet och förvaltningsområdet principiellt viktiga eller vittgående ärenden och ärenden av väsentlig betydelse för samordningen av verksamheten.

Till ledningsgruppen hör ministern som ordförande och kanslichefen som viceordförande samt avdelningscheferna och andra av ministern särskilt förordnade tjänstemän. Ledningsgruppens sekreterare förordnas av kanslichefen.

5 §
Styrningsgrupperna

För beredning av frågor som gäller ministeriet eller förvaltningsområdet hålls avdelningschefernas möte, där kanslichefen, avdelningscheferna och andra tjänstemän som kanslichefen förordnar deltar. Dessutom kan ministern eller kanslichefen tillsätta också andra styrningsgrupper för att samordna beredningen av ärendena.

3 kap.

Organisationen samt avdelningarnas, enheternas och tjänstemännens uppgifter

6 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en försvarspolitisk avdelning, en förvaltningspolitisk avdelning och en resurspolitisk avdelning. Till avdelningarna hör enheter enligt det som bestäms nedan.

Vid ministeriet finns dessutom som fristående verksamhetsenheter underställda kanslichefen förvaltningsenheten, enheten för intern revision och informationsenheten samt sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén.

7 §
Kanslichefen

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet skall kanslichefen

1) bistå ministern när det gäller ledningen av ministeriet,

2) svara för den allmänna utvecklingen av förvaltningsområdet samt ministeriets verksamhet, organisation och personalpolitik,

3) leda beredningen av förvaltningsområdets verksamhets- och ekonomiplan, budgetförslag och resultatmål samt följa upp hur de förverkligas,

4) samordna avdelningarnas verksamhet,

5) föra resultatdiskussioner med avdelningscheferna och direktörerna för de fristående verksamhetsenheterna,

6) svara för inledande och uppföljning av ministeriets vittgående och betydande projekt i samarbete med ministeriets avdelningar,

7) följa med verksamheten vid ämbetsverk, inrättningar och andra förvaltningsenheter inom förvaltningsområdet,

8) leda beredningen av ärenden som hänför sig till samordningen av totalförsvaret och fungera som ordförande för säkerhets- och försvarskommittén, vilken bistår försvarsministeriet i denna uppgift,

9) behandla de ärenden som ministern ålägger kanslichefen för behandling.

Kanslichefen beslutar vid behov hur de ärenden som han eller hon svarar för skall beredas och vilka tjänstemän som skall delta i behandlingen av ärendena.

8 §
Avdelningscheferna

Avdelningscheferna leder avdelningarnas verksamhet och svarar för att målen som uppställts för avdelningarna nås.

Avdelningschefen avgör de ärenden som avdelningen beslutar om, om inte beslutanderätten genom denna arbetsordning delegeras till någon annan tjänsteman vid avdelningen.

Avdelningschefen skall följa upp och utvärdera utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde och ta behövliga initiativ.

Avdelningschefen skall hålla ministern och kanslichefen underrättade om viktiga aktuella frågor inom avdelningens verksamhetsområde.

9 §
Gemensamma uppgifter och arbetsfördelning

Varje avdelning och verksamhetsenhet svarar i fråga om sitt eget verksamhetsområde för

1) långsiktsplaneringen samt beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen och budgetförslaget,

2) beredningen och uppföljningen av resultatstyrningen,

3) uppföljningen och utvärderingen av utvecklingen i omvärlden,

4) samarbetsnäten och det internationella samarbetet.

En närmare arbetsfördelning inom en avdelning och en verksamhetsenhet görs vid behov i en intern föreskrift som fastställs av avdelningschefen för avdelningen eller direktören för verksamhetsenheten i fråga.

Den som hör till ministeriets personal är skyldig att vid behov utföra de övriga uppgifter som åläggs honom eller henne av ministern, kanslichefen eller chefen för den avdelning eller direktören för den verksamhetsenhet som saken gäller.

10 §
Försvarspolitiska avdelningen

Vid försvarspolitiska avdelningen finns enheten för nationell försvarspolitik och enheten för internationell försvarspolitik.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) utvärdering av utvecklingen i den säkerhets- och försvarspolitiska omvärlden samt samordning av uppföljningen,

2) utarbetande av grunderna för försvarspolitiken,

3) utarbetande av de planeringsgrunder som skall ges försvarsmakten,

4) utarbetande och samordning av grunderna för förvaltningsområdets långsiktsplanering, verksamhets- och ekonomiplanering samt resultatstyrning,

5) fastställande och samordning av prestationskraven för det militära försvaret som en del av totalförsvaret,

6) den allmänna försvarsberedskapen,

7) grunderna för och styrningen av den allmänna värnplikten, den frivilliga militärtjänsten för kvinnor och det frivilliga försvaret,

8) krishantering och fredsbevarande verksamhet,

9) nedrustning och vapenkontroll.

11 §
Förvaltningspolitiska avdelningen

Vid förvaltningspolitiska avdelningen finns en utvecklingsenhet, en enhet för lagberedning och allmän förvaltning och en forskningsenhet.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) lagberedning,

2) den rättsliga styrningen av förvaltningsområdet,

3) lagenligheten i ministeriets beslut och åtgärder,

4) uppföljning och utvärdering av den administrativa utvecklingen,

5) utvecklandet av förvaltningsområdets verksamhet, organisation och kunnande,

6) utvecklandet av styrnings-, lednings- och informationssystemen,

7) fastställandet av förvaltningsområdets informationsbehov och helhetskoordineringen av forskningsarbetet,

8) utarbetandet av undersökningar och utvärderingar,

9) påvisande av effekterna av forsknings- och utvärderingsinformationen.

Till avdelningens forskningsenhet hör sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsinformation, om vars uppgifter bestäms i förordningen om planeringskommissionen för försvarsinformation (1073/1975) och sekretariatet för försvarets vetenskapliga delegation, om vars uppgifter bestäms i statsrådets beslut om försvarets vetenskapliga delegation (582/1965).

12 §
Resurspolitiska avdelningen

Vid resurspolitiska avdelningen finns en personalenhet, en materielenhet, en ekonomienhet samt en samhälls- och miljöenhet.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) den resultatorienterade styrningen och finansiella planeringen av förvaltningsområdet,

2) verkställigheten och beredningen av förvaltningsområdets budget,

3) verkställandet av uppföljningen av ekonomin,

4) utarbetandet av riktlinjerna för förvaltningsområdets personal- och arbetsgivarpolitik,

5) styrningen av personalresurserna och förvaltningsområdets övriga övergripande personalfrågor,

6) förvaltningsområdets materielpolitik och projektstyrning samt försvarsmaterielsamarbetet,

7) övervakningen av exporten av försvarsmateriel,

8) handräckning och arbetshjälp,

9) utarbetandet och styrningen av samhälls- och miljöpolitiken,

10) säkerställandet av miljösäkerheten.

13 §
Förvaltningsenheten

Vid förvaltningsenheten behandlas ministeriets interna ärenden som gäller

1) stödtjänsterna för ministeriets ledning,

2) personaladministrationen och utvecklandet av personalens kunnande,

3) beredskaps- och säkerhetsplaneringen,

4) uppgifter som ankommer på försvarsministeriet som räkenskapsverk,

5) de allmänna arrangemangen för informationshanteringen,

6) ministeriets andra stödtjänster, om de inte hör till någon annan enhet enligt denna arbetsordning.

14 §
Informationsenheten

Enheten har till uppgift att

1) fastställa riktlinjerna för informationsverksamheten,

2) sköta ministeriets externa och interna information,

3) ordna informationsservicen för ministeriets högsta ledning,

4) sköta den elektroniska informationen.

Enheten bistår också avdelningarna och verksamhetsenheterna i deras informationsverksamhet.

15 §
Enheten för intern revision

För den interna granskningen av förvaltningsområdet finns vid ministeriet en enhet för intern revision.

Enheten skall granska och utvärdera lagligheten och ändamålsenligheten i medelsanvändningen vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt resultatet av verksamheten. Enheten utarbetar en granskningsplan.

16 §
Sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén

Sekretariatet bereder ärenden som hör till säkerhets- och försvarskommittén och fungerar som sekretariat för statsrådets beredskapschefsmöte samt som ordförande för beredskapssekreterarmötet. Om kommitténs uppgifter bestäms i reglementet för statsrådet.

17 §
Ministerns specialmedarbetare

Ministerns specialmedarbetare är ministerns medhjälpare och utför endast de uppdrag som de har tilldelats av ministern, utan att vara föredragande vid ministeriet. Ministerns specialmedarbetare skall på begäran ges de uppgifter som de behöver för att utföra sina uppgifter. Specialmedarbetarna skall på motsvarande sätt ge tjänstemännen de uppgifter som dessa behöver när de sköter sina uppgifter.

Ministerns specialmedarbetare har rätt att delta i de möten som hålls av den i 4 § avsedda ledningsgruppen samt de i 5 § avsedda styrningsgrupperna.

4 kap.

Beredning av ärenden

18 §
Handläggning av ärenden

Ärenden som inte har ålagts någon särskild avdelning eller verksamhetsenhet behandlas vid den avdelning eller verksamhetsenhet till vilken de på grund av sin natur närmast hör.

Om det är oklart vilken avdelning eller verksamhetsenhet som skall behandla ett ärende, fattas avgörandet av kanslichefen, om inte ministern bestämmer därom.

19 §
Teamarbete

Vid ministeriet kan, utan särskilt beslut om tillsättande eller utan särskilt förordnande, för ett visst ämneskomplex eller beredningen av en viss uppgift bildas samarbetsteam som består av tjänstemän från olika avdelningar och verksamhetsenheter.

20 §
Arbetsgrupper samt projektarbete

För ett visst uppgiftskomplex eller en viss uppgift kan tills vidare eller för viss tid tillsättas ett projekt eller en arbetsgrupp och till ordförande för eller medlemmar i projektet eller arbetsgruppen kan oberoende av den fastställda arbetsfördelningen förordnas anställda vid ministeriet. Projekt och arbetsgrupper tillsätts av ministern, kanslichefen eller avdelningschefen.

När en tjänsteman vid ministeriet utses till representant i ett sidoorgan som har tillsatts av ett annat ministerium, ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning skall avdelningschefen för avdelningen i fråga underrättas om saken. En person som förordnats till representant i ett projekt eller en arbetsgrupp kan av chefen för avdelningen eller direktören för verksamhetsenheten befrias från sina egentliga uppgifter i den omfattning som är ändamålsenlig med tanke på deltagandet i arbetet.

21 §
Samarbete

Ministeriets interna angelägenheter bereds i samarbete med personalchefen. Cheferna och de övriga föredragandena skall se till att gällande lagstiftning och bestämmelser om samarbete iakttas vid beredningen av angelägenheterna.

Om samarbete inom ministeriet bestäms i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) och föreskrivs i samarbetsavtal som avses i lagens 15 §.

22 §
Information till ministeriets ledning

Ministern och kanslichefen skall informeras om viktiga ärenden gällande förvaltningsområdet i god tid innan ärendena avgörs eller föredras.

Avdelningschefen skall informeras om ärenden som föredras från avdelningen i god tid innan föredragningslistan delas ut eller ärendena föredras för ministern eller kanslichefen eller innan de behandlas i statsrådets eller riksdagens utskott.

23 §
Föredragningstillstånd

En redogörelse för ärenden som skall behandlas vid föredragning för republikens president, vid statsrådets allmänna sammanträde, i statsrådets finansutskott eller vid finansbehandling i finansministeriet skall vid behov ges ministern i god tid före föredragningen. Föredragningslistan får inte delas ut innan ministern har godkänt utkastet till den. I brådskande fall kan föredragningslistan dock delas ut med tillstånd av kanslichefen.

Vad som ovan föreskrivs om utdelningen av föredragningslistorna skall iakttas också när promemorior som innehåller försvarsministeriets ställningstaganden delas ut för behandling i ministerutskotten.

24 §
Hörande i riksdagen

Om en tjänsteman vid ministeriet kallas till riksdagens utskott för att höras, skall han eller hon anmäla detta på förhand till kanslichefen samt ministern.

5 kap.

Avgörande av ärenden

25 §
Ministerns beslutanderätt

Ministern avgör de ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet, om beslutanderätten inte har anförtrotts ministeriets tjänstemän.

26 §
Tjänstemännens beslutanderätt

Kanslichefen, avdelningscheferna, direktörerna för de enheter som hör till en avdelning samt direktörerna för verksamhetsenheterna avgör enligt vad som bestäms nedan i detta kapitel andra än principiellt viktiga eller vittgående ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet.

27 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) verkställigheten av beslut som gäller verksamhets- och ekonomiplanen, budgeten och organisationen, samt resultatstyrningen och den resultatorienterade ledningen, om inte den avdelningschef som svarar för verksamhetsområdet i fråga skall fatta beslut i ärendet,

2) avgivande av utlåtande eller företagande av utredning eller framställning i frågor som inte gäller enbart en enda avdelnings verksamhetsområde,

3) sådana löner till tjänstemän som skall fastställas enligt 5 § 2 mom. 2 punkten lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970),

4) ministeriets interna förvaltning och ordning, om frågan är betydande,

5) överföring av en person från en avdelning till en annan,

6) uppsägning av en tjänsteman med stöd av 27 § statstjänstemannalagen (750/1994),

7) beviljande av bisysslotillstånd när det gäller en tjänsteman som har utnämnts av republikens president eller statsrådet,

8) utfärdande av reseförordnande till avdelningscheferna och till direktörerna för verksamhetsenheterna,

9) avdelningschefernas semesterplaner och semesterplanerna när det gäller direktörerna för verksamhetsenheterna.

28 §
Avdelningschefens beslutanderätt

Avdelningschefen avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande eller företagande av utredning eller framställning till en annan myndighet i en fråga som gäller avdelningens verksamhetsområde,

2) utfärdande av reseförordnande till direktören för en enhet vid avdelningen samt utfärdande av reseförordnande för tjänsteresa utomlands till avdelningens övriga personal,

3) utfärdande av skriftlig varning till avdelningens tjänstemän,

4) semesterplanen för avdelningens personal.

29 §
Beslutanderätten när det gäller direktören för en verksamhetsenhet och direktören för en enhet vid en avdelning.

Direktören för en verksamhetsenhet och direktören för en enhet vid en avdelning avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande eller företagande av utredning eller framställning till en annan myndighet i ett sådant ärende som hör till enhetens verksamhetsområde och som är av mindre betydelse,

2) utfärdande av reseförordnande till personalen vid enheten för tjänsteresa som företas i hemlandet.

30 §
Avdelningschefen för försvarspolitiska avdelningen

Avdelningschefen för försvarspolitiska avdelningen avgör utöver det som anges i 28 § ärenden som gäller

1) territorialövervakningen, dock inte frågor som gäller användningen av maktmedel,

2) den militära krishanteringen och den fredsbevarande verksamheten.

31 §
Avdelningschefen för resurspolitiska avdelningen

Avdelningschefen för resurspolitiska avdelningen avgör utöver det som anges i 28 § ärenden som gäller

1) verkställigheten av förvaltningsområdets budget,

2) utmönstring av militära luftfartygstyper och stridsfartyg,

3) försäljning av lös egendom som tagits ur bruk, om egendomens värde är högst 250.000 euro, samt bortgivande av egendom som tagits ur bruk,

4) försvarsmaktens handräckning och arbetshjälp.

32 §
Direktören för enheten för lagberedning och allmän förvaltning

Direktören för enheten för lagberedning och allmän förvaltning avgör utöver det som anges i 29 § ärenden som gäller frontveteranerna.

33 §
Direktören för materielenheten

Direktören för materielenheten avgör utöver det som anges i 29 § ärenden som gäller godkännande av säkerheterna för förskott för anskaffningar.

34 §
Direktören för personalenheten

Direktören för personalenheten avgör utöver det som anges i 29 § ärenden som gäller

1) försvarsförvaltningens avlöningsvillkor eller därmed jämförbara anställningsvillkor, om vilka ministeriet med stöd av lagstiftning eller tjänstekollektivavtal beslutar,

2) militärdräkter och uniformer och därtill hörande gradbeteckningar.

35 §
Direktören för förvaltningsenheten

Direktören för förvaltningsenheten avgör utöver det som anges i 29 § ärenden som gäller

1) utnämning av en person till en tjänst för vilken löneklassen är högst A 21, eller anställning i motsvarande uppgift i arbetsförhållande,

2) utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid när utnämningen till motsvarande tjänst görs av ministern eller kanslichefen samt anställning av en vikarie för en person som är anställd i arbetsförhållande,

3) beviljande av behovsprövad tjänstledighet när det gäller en tjänsteman som utses av ministern samt en tjänsteman vars löneklass är högst A 21, eller motsvarande befrielse när det gäller personal i arbetsavtalsförhållande,

4) utfärdande av intyg över uppsägning och avslutande av tjänsteförhållande till tjänstemän samt utfärdande av motsvarande intyg till personal i arbetsavtalsförhållande,

5) beviljande av bisysslotillstånd när det gäller andra tjänstemän än sådana som har utnämnts av republikens president eller statsrådet,

6) ålderstillägg till ministeriets tjänstemän och tjänstgöringstillägg till personalen i arbetsavtalsförhållande samt semesterersättningar,

7) beviljande av sådan tjänstledighet som en tjänsteman är berättigad till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal, samt beviljande av befrielse som motsvarar sådan tjänstledighet när det gäller motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande,

8) skadestånd,

9) skötseln av de uppgifter som ministeriet i egenskap av räkenskapsverk har,

10) inrättande och indragning av betalningsställen,

11) avskrivning av kontofordringar,

12) uppskrivning av anläggningstillgångar,

13) utmönstring och avskrivning av ministeriets inventarier och övriga lösegendom,

14) ministeriets avgörande i ärenden som avses i 14 och 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

6 kap.

Utnämningar, vikariat och tjänstledigheter

36 §
Utnämning till tjänsteförhållande för viss tid

Till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid utnämns en person för högst ett år av försvarsministeriet och för en tid som varar över ett år av statsrådet, när republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde utnämner till motsvarande tjänst.

Till andra tjänsteförhållanden för viss tid utnämner försvarsministeriet.

37 §
Ställföreträdare

Till ställföreträdare för kanslichefen, när denne är förhindrad att sköta sin tjänst, förordnar ministern chefen för en avdelning eller en annan tjänsteman som är utnämnd av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde.

Till ställföreträdare för chefen för en avdelning förordnar avdelningschefen i fråga direktören för en enhet vid samma avdelning eller en annan tjänsteman vid samma avdelning som är utnämnd av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde. I fråga om ställföreträdaren för direktören för en enhet vid en avdelning samt för en verksamhetsenhet föreskrivs i avdelningens eller verksamhetsenhetens interna föreskrifter

38 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag, förordning eller tjänstekollektivavtal beviljas av försvarsministeriet.

Annan tjänstledighet än sådan som avses i 1 mom. beviljas en tjänsteman som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde, för högst två år av försvarsministeriet och för längre tid än två år av statsrådets allmänna sammanträde samt en tjänsteman som utnämnts av försvarsministeriet, av försvarsministeriet.

7 kap.

Övergångsbestämmelse och ikraftträdande

39 §
Övergångsbestämmelse

Med avvikelse från det som bestäms ovan om försvarsministeriets organisation och uppgifter finns vid försvarsministeriet fastighets- och miljöavdelningen som dras in den 30 november 2002 och som behandlar de ärenden gällande försvarsförvaltningen vilka hänför sig till reformen av statens fastighetsförvaltning samt verkställer överföringarna av besittning i samband därmed. Till avdelningen hör ansvarsområdet för fastighetsekonomi.

40 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna arbetsordning upphävs arbetsordningen för försvarsministeriet av den 27 oktober 2000 jämte ändringar.

Helsingfors den 20 december 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.