1368/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om försvarsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. och 12 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådana de lyder i lag 145/2000:

1 §
Ministeriets uppgifter

Bestämmelser om försvarsministeriets verksamhetsområde och uppgifter finns i reglementet för statsrådet (1522/1995).

2 §
Organisation och arbetsordning

Vid ministeriet finns avdelningar och verksamhetsenheter enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning. I ministeriets arbetsordning bestäms om avdelningarnas och verksamhetsenheternas uppgifter, styrningen av förvaltningsområdet, ledningen av ministeriet, ledningsgrupperna, de ledande tjänstemännens uppgifter, beredningen och avgörandet av ärenden samt om tjänstemännens vikarier.

Direktör för en enhet som hör till en avdelning och för en fristående verksamhetsenhet är en tjänsteman som av ministern förordnats till uppgiften. Chefen för en avdelning och direktören för en verksamhetsenhet kan utfärda närmare bestämmelser om organiseringen av uppgifterna i avdelningens eller enhetens interna föreskrifter.

3 §
Förordnande om beredning

Kanslichefen kan förordna att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle handläggas av en annan tjänsteman eller själv bereda och föredra ett sådant ärende. En avdelningschef har inom sin avdelning samma rätt i ärenden som annars skulle handläggas av en underlydande tjänsteman.

4 §
Avgörande av ärenden

De ärenden om vilka ministeriet skall besluta avgörs av ministern. Tjänstemännen vid ministeriet avgör dock i enlighet med vad som bestäms i ministeriets arbetsordning andra än principiellt viktiga eller vittgående ärenden om vilka ministeriet skall besluta.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som i annat fall skulle få avgöras av en tjänsteman. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen, avdelningscheferna och direktörerna för verksamhetsenheterna i ärenden som skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen, avdelningschef och regeringsråd som är avdelningschef samt regeringsråd och regeringssekreterare, det som föreskrivs i reglementet för statsrådet,

2) för förvaltningsdirektör, handelsråd, utvecklingsdirektör, konsultativ tjänsteman, försvarsråd, sekreterare för försvarsfrågor, ekonomidirektör, revisionsdirektör, forskningsdirektör, informationsdirektör och miljödirektör högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

3) för äldre avdelningsstabsofficer generalstabsofficersexamen samt för avdelningsstabsofficer officersexamen och fastställd vidareutbildning.

Av direktören för en verksamhetsenhet som avses i 2 § 1 mom. fordras dessutom i praktiken visad ledarförmåga och av förvaltningsdirektören också erfarenhet av ledarskap.

6 §
Titlar

Avdelningscheferna har titeln överdirektör. I arbetsordningen anges de direktörer för en verksamhetsenhet vilka kan ha titeln försvarsråd.

7 §
Utnämning och anställning av personal

Angående utnämningen av kanslichefen och officerarna bestäms i grundlagen.

Angående utnämningen av avdelningschef, regeringsråd, handelsråd, regeringssekreterare och konsultativ tjänsteman bestäms i reglementet för statsrådet.

Förvaltningsdirektör, utvecklingsdirektör, försvarsråd, sekreterare för försvarsfrågor, ekonomidirektör, revisionsdirektör, forskningsdirektör, informationsdirektör och miljödirektör utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av försvarsministeriet.

8 §
Rättigheter och skyldigheter för den som tjänstgör som officer

Angående rätten för en officer som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten att tillgodoräkna sig tjänsteår samt angående övriga rättigheter och skyldigheter för en sådan officer gäller utöver bestämmelserna i denna förordning i tillämpliga delar vad som bestäms om officerare vid försvarsmakten.

9 §
Hänvisningsbestämmelse

Om inte något annat föreskrivs, gäller i fråga om ministeriet vad som bestäms i reglementet för statsrådet.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 10 augusti 2000 om försvarsministeriet (731/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.