1348/2001

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2001

Inrikesministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverksamhet

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 46 § lotterilagen av den 23 mars 2001 (1047/2001), av dessa lagrum det förra sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som uppbärs till inrikesministeriet för i 14, 42 och 43 § lotterilagen (1047/2001) föreskrivna tillsynsuppgifter i anslutning till penningspelsverksamheten samt om grunderna för dessa avgifter.

2 §
Tillsynsavgift

För skötseln av uppgifter i anslutning till den riksomfattande tillsynen över penningspelverksamheten uppbärs av penningspelssammanslutningarna i tillsynsavgift ett belopp som motsvarar beloppet av andra kostnader för skötseln av de uppgifter i anslutning till penningspelsverksamheten som enligt 42 § lotterilagen ankommer på inrikesministeriet än de kostnader som skall täckas med avgifter för prestationer enligt 3 § i denna förordning.

Tillsynsavgiften delas mellan penningspelssammanslutningarna enligt följande fördelningsgrund:

1) penningspelssammanslutningar som beviljats ett sådant penningspelstillstånd för anordnande av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel som avses i 11 § 2 mom. 1 punkten lotterilagen, 45 %,

2) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett sådant penningtillstånd för tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet som avses i 11 § 2 mom. 2 punkten lotterilagen, 45 %, samt

3) penningspelssammanslutningar som beviljats ett sådant penningtillstånd för anordnande av totospel som avses i 11 § 2 mom. 3 punkten lotterilagen, 10 %.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka av penningspelssammanslutningarna uppbärs en avgift enligt självkostnadsvärdet är

1) fastställande av spelreglerna för penningspel,

2) ändring av spelreglerna för penningspel, samt

3) arvoden och ersättningar för tillsynsuppgifter enligt 43 § 2 mom. lotterilagen som utförs av officiella övervakare.

Beloppet av den avgift som avses i 1 mom. 1 punkten är 268 euro och beloppet av den avgift som avses i 2 punkten är 202 euro.

4 §
Övriga prestationer

Prestationer som avses i 7 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en avgift enligt självkostnadsvärdet uppbärs av penningspelssammanslutningarna är planeringen av utrustning och program för den datatekniska tillsynen över penningspelsverksamheten samt anskaffning och underhåll av dessa.

5 §
Debitering

Tillsynsavgifterna enligt 2 § uppbärs i efterskott för varje tillsynsavgiftsperiod. Avgiftsperioderna är januari―juni och juli―december.

Arvoden och ersättningar enligt 3 § 1 mom. 3 punkten för de tillsynsuppgifter som utförs av de officiella övervakarna uppbärs kvartalsvis i efterskott.

Övriga avgifter uppbärs efter att inrikesministeriet har överlåtit prestationen eller betalat räkningen för prestationen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2004. Förordningen tillämpas första gången på de avgifter som uppbärs för 2002.

Avgifter enligt denna förordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 19 december 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Lagstiftningsråd
Jouni Laiho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.