1340/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lagen 1343/1996:

1 §
Tillämpningsområde

I enlighet med denna förordning kan bokföringsskyldiga köpare av kött inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten år 2001 beviljas stöd som statligt stöd som anges i 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/ 1994), nedan transportbidrag för kött.

Transportbidrag betalas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till slakteriet eller slaktplatsen.

2 §
Transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött betalas för kött som producerats inom Lapplands län i enlighet med bilaga 1.

Transportbidrag för kött betalas på grundval av den slaktvikt som de av livsmedelsverket godkända slakteriernas eller de av de kommunala övervakningsmyndigheterna godkända slaktplatsernas vågkort eller vägningsjournal visar.

För separat transport av ett sjukt djur från region C4-P5 till slakteriet eller slaktplatsen kan betalas transportbidrag till köparen av köttet till ett belopp av högst 118 euro per transport. Det transportbidrag som avses i bilaga 1 betalas således inte för djuret i fråga.

3 §
Ansökan om transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött söks hos jord- och skogsbruksministeriet senast den 31 januari 2002. Ansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 510205-01.

4 §
Betalning av transportbidrag för kött

Jord- och skogsbruksministeriet betalar in transportbidraget för kött på mottagarens bankkonto.

5 §
Rättelse, återkrav, övervakning och tystnadsplik

Vid administreringen av det stöd som avses i denna förordning iakttas beträffande rättelse, återkrav av redan utbetalt stöd, övervakning och tystnadsplikt vad som bestäms i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 december 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT

Stödområdena euro/tonn
C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Tornio 33,6
C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi lkm, Rovaniemi och Övertorneå 33,6
C3-P4
Posio 58,9
C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag av de delar som hör till P5 58,9
C4-P5
Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä kommuner de regioner som avses i bilaga 1 till statsrådets förordning om nordligt stöd 2001 (1255/2000, ändr. 268/2001) 134,6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.