1337/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i arbetsordningen av den 26 april 2001 för social- och hälsovårdsministeriet (360/2001) 47―49 § samt

ändras 2 § 1 mom., 4―6 §, 8 § 1 mom., 20 §, 22 § 1 mom., 23, 30, 37 och 38 § som följer:

2 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande resultatenheter:

1) administrativa avdelningen,

2) försäkringsavdelningen,

3) hälsoavdelningen,

4) familje- och socialavdelningen,

5) ekonomi- och planeringsavdelningen samt

6) arbetarskyddsavdelningen.


4 §
Försäkringsavdelningen

Försäkringsavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) utkomstskydd,

2) finansiering av företagshälsovården,

3) försäkringsverksamhet,

4) försäkringsmäklarverksamhet samt

5) Försäkringsinspektionen, prövningsnämnden, arbetslöshetsnämnden, läkemedelsprisnämnden, Folkpensionsanstalten och pensionsskyddscentralen.

5 §
Hälsoavdelningen

Hälsoavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar,

2) hälsovårdstjänster,

3) läkemedelsförsörjning,

4) miljö- och hälsoskydd, kemikalietillsyn till den del den inte ankommer på arbetarskyddsavdelningen och genteknik,

5) företagshälsovård till den del den inte ankommer på arbetarskyddsavdelningen eller försäkringsavdelningen samt

6) folkhälsoinstitutet, läkemedelsverket, strålsäkerhetscentralen, rättsskyddscentralen för hälsovården och institutet för arbetshygien.

6 §
Familje- och socialavdelningen

Familje- och socialavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) främjande av social välfärd och social trygghet,

2) förebyggande av sociala problem och utslagning,

3) familjepolitik och tryggande av barns och ungas välbefinnande,

4) narkotikapolitik,

5) alkoholpolitik,

6) socialtjänster,

7) utkomstskydd inom socialvården,

8) ersättningar för skada ådragen i militärtjänst,

9) avbytarservice för lantbruksföretagare,

10) planering av och statsandel för social- och hälsovården samt samordning av dessa samt

11) social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården och Alko Ab.

8 §
Arbetarskyddsavdelningen

Arbetarskyddsavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) arbetarskydd,

2) tillsynen över arbetarskyddet,

3) ministeriets arbetarskyddstjänster,

4) verkställigheten av och tillsynen över skyldigheten att ordna företagshälsovård,

5) tillsynen över kemikalier som används i arbetet,

6) arbetarskyddets distriktsförvaltning,

7) statistik över skogslöner,

8) arbetarskyddsfonden samt

9) ämbetsverksservice och uppgifter vid registratorskontoret samt säkerhetsärenden i fråga om verksamhetsstället i Tammerfors.


20 §
Information och samarbete mellan resultat- enheter och särskilda resultatgrupper

Resultatenheter och särskilda resultatgrupper skall i fråga om de ärenden som de behandlat sända de viktigaste besluten och utlåtandena för kännedom förutom till enheten för information och kommunikation också till de enheter och grupper som saken kan anses gälla.

I ett sådant ärende under beredning som också gäller verksamhetsområdet för en annan resultatenhet eller särskild resultatgrupp skall beredaren ha kontakt också med dem.

22 §
Behandlingsordning

Innan ett ärende föredras för ministern, kanslichefen eller chefen för en resultatenhet för avgörande, eller föredragningslistan gällande ärendet delas ut, skall den tjänsteman som är föredragande lämna handlingarna samt ett förslag till beslut, ett brev eller föredragningslistan till påseende till kanslichefen, den chef för en resultatenhet eller den chef för en resultatgrupp som är tjänstemannens närmaste förman eller, då så ordnats, muntligen redogöra för ärendet för förmannen. I ärenden som gäller planering av och statsandel för social- och hälsovården skall innan ärendet avgörs även chefens för hälsoavdelningen ståndpunkt angående beslutsförslaget utredas till den del ärendet ankommer på hälsoavdelningen.


23 §
Utredningspersoner, arbetsgrupper, projekt och samarbetsgrupper

För en viss uppgiftshelhet eller ett visst uppdrag kan en utredningsperson, en arbetsgrupp eller ett projekt tillsättas. Till utredningsperson, ordförande för en arbetsgrupp, chef för ett projekt och medlemmar i en arbetsgrupp eller ett projekt kan förordnas anställda vid ministeriet, oberoende av den fastställda arbetsfördelningen. Utredningspersoner, arbetsgrupper och projekt tillsätts av ministern eller kanslichefen.

Chefen för en resultatenhet och chefen för en resultatgrupp kan tillsätta interna arbetsgrupper och projekt vid ministeriet vilkas uppgifter i huvudsak berör enheten i fråga. Om avsikten är att även förordna personal vid någon annan enhet till en dylik arbetsgrupp eller ett dylikt projekt, skall innan gruppen tillsätts tillstånd därtill ges av chefen för ifrågavarande resultatenhet eller resultatgrupp.

Den person som förordnas till utredningsperson, chef för ett projekt eller till medlem eller sekreterare i en arbetsgrupp eller ett projekt skall befrias från sina ordinarie uppgifter i den omfattning ett effektivt arbete för att uppställda mål skall kunna nås förutsätter.

För samarbetet mellan resultatenheterna och samordningen av åtgärderna kan det vid ministeriet finnas permanenta samarbetsgrupper eller samarbetsgrupper tillsatta för viss tid för uppgiftsområden som överskrider enhetsgränserna.

30 §
Styrning av förvaltningsområdet

Administrativa avdelningen svarar för resultatstyrningen vid länsstyrelsernas social- och hälsoavdelningar tillsammans med ministeriets övriga resultatenheter.

Försäkringsavdelningen svarar för resultatstyrningen vid Försäkringsinspektionen, prövningsnämnden och arbetslöshetsnämnden.

Hälsoavdelningen svarar för resultatstyrningen vid folkhälsoinstitutet, läkemedelsverket, strålsäkerhetscentralen och rätts skyddscentralen för hälsovården samt institutet för arbetshygien.

Familje- och socialavdelningen svarar för resultatstyrningen vid social- och hälsovårdens produkttillsynscentral samt forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

Arbetarskyddsavdelningen svarar för resultatstyrningen vid arbetarskyddets distriktsförvaltning och ställer upp resultatmål för arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer utgående från förhandlingar som förs med dem.

Varje resultatenhet deltar i styrningen av ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet och beredningen av resultatmålen för sitt verksamhetsområdes del.

Beredskapsenheten styr beredskapsplaneringen och beredskapen vid ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets förvaltningsområde.

Ekonomi- och planeringsavdelningen meddelar närmare anvisningar om de förfaranden som skall iakttas i fråga om resultatstyrningen vid resultatenheter och underställda ämbetsverk och inrättningar samt om allmänna riktlinjer för forskning och utveckling.

37 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid hälsoavdelningen

Avdelningschefen vid hälsoavdelningen avgör, utöver de ärenden som nämns i 33 §, ärenden som gäller

1) meddelande av anvisningar för ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde samt

2) ingående av avtal och beviljande av understöd enligt dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande verksamhet i statsbudgeten.

38 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid familje- och socialavdelningen

Avdelningschefen vid familje- och socialavdelningen avgör, utöver de ärenden som nämns i 33 §, ärenden som gäller

1) meddelande av anvisningar för ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) skyldighet att återbetala statsandel, om ärendet inte förutsätter ett beslut som avses i 30 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) eller ett ställningstagande med karaktär av förhandsbeslut samt

3) fastställande av formulär som avses i 38 § och meddelande av föreskrifter som avses i 41 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 20 december 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.