1336/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Banförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för dessa avgifter.

2 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Banförvaltningscentralen uppbär en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde, är

1) teknisk kontroll och tekniskt godkännande av materiel som används på statens bannät och som omfattar

a) typgodkännande av ny materiel och

b) kontroll och godkännande av materiel som är i bruk,

2) kontroll och godkännande av privatspår och säkerhetsanordningar som används i samband med transport av farliga ämnen,

3) säkerhetsintyg för koncession för trafikidkare,

4) tillstånd för anslutning av spår för privatbana,

5) kontroll av privatjärnvägar,

6) tillstånd för en plankorsning,

7) tillstånd till undantag från tågsäkerhetsstadgan,

8) tillstånd till undantag från hälsokrav, samt

9) kontrollavgiftsverksamheten inom kollektivtrafiken.

För prestationerna i punkterna 1), 4), 6) och 7) i 1 mom. uppbärs en grundavgift som motsvarar det fasta, genomsnittliga självkostnadsvärdet och som baserar sig på införskaffande och granskning av information som hänför sig till prestationen samt av det arbete som föranleds av beredningen av beslutet. Utöver grundavgiften görs en timdebitering om prestationen kräver en större arbetsinsats än den som beaktats i grundavgiften. Grund för timdebiteringen är de arbetskostnader som hänför sig till prestationen, en del av de gemensamma kostnaderna och övriga kostnader dividerade med antalet använda arbetstimmar. Dessutom uppbärs resekostnader enligt statens resereglemente. Endast timdebitering används för prestationerna i punkterna 2), 3) och 8). Avgift debiteras för minst en timmes arbete. För kontrollavgiftsverksamheten inom kollektivtrafiken uppbärs de kostnader som föranleds av verksamheten ökade med deras andel av de administrativa kostnaderna.

Avgift behöver likväl inte tas ut för teknisk kontroll och tekniskt godkännande av museimateriel som används på statens bannät, om syftet med sökandens verksamhet är att främja järnvägskulturen huvudsakligen utan att skaffa sökanden vinst eller annan omedelbar ekonomisk fördel.

3 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som Banförvaltningscentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) tillstånd för korsande ledningar,

2) kontroll av cisternvagnar på begäran av mätteknikcentralen (MIKES),

3) sådan kontroll av materiel som används på privatspår, som utförs på begäran av ägaren till materielen,

4) kontroll av privatbana och anläggningar på begäran av ägaren,

5) överlåtelse av nyttjanderätt till lokaler, byggnader, konstruktioner, markområden och bebyggda fastigheter,

6) nyttjande- eller servitutsrätt eller annan motsvarande rättighet som beviljas i fråga om jordegendom, överlåtelse av sten, grus och andra jämförbara substanser samt försäljning av virke,

7) sändande av dokument och annat material, samt

8) andra prestationer av Banförvaltningscentralen som grundar sig på ett uppdrag.

4 §
Avgifter för avslagsbeslut

Avgifter som avses i denna förordning uppbärs också för beslut om avslag på ansökan.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 18 december 1996 om Banförvaltningscentralens avgifter (1081/1996).

Helsingfors den 19 december 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.