1335/2001

Given i Helsingfors den 18 december 2001

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning den 30 maj 2001 om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (438/2001) 2 § som följer:

2 §
Fasta avgifter

För de prestationer som nämns i 1 § 1 punkten uppbär studentexamensnämnden en fast grundavgift på 18,50 euro per examinand för deltagande i studentexamen och en fast deltagaravgift på 18,50 euro för varje prov. För deltagande i prov i ett främmande språk som verkställs i stället för prov i det andra inhemska språket uppbärs dock 25 euro.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. uppbärs för deltagande i den engelskspråkiga studentexamen som genomförs på försök en grundavgift på 50 euro per examinand och en avgift på 18,50 euro för varje prov.

Grundavgift för deltagande i studentexamen betalas vid varje examenstillfälle.

För den kontrollbedömning som nämns i 1 § 2 punkten uppbärs 50 euro. Ett verifikat över att avgiften har betalts skall uppvisas i samband med ansökan. Avgiften återbetalas till den betalande om den nya bedömningen leder till en höjning av vitsordet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Avgifter enligt denna förordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro omvandlas då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 18 december 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Matti Vatka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.