1333/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka bärs upp en fast avgift är:

1) diarie- och registerintyg och registerutdrag 17 euro,

2) kopior av handlingar 0,70 euro/sida

3) styrkande av riktigheten hos handlingar 3,40 euro/ handling samt

4) expeditionsavgift 3,40 euro/expedition.

3 §
Prestationer som prissätts på företags- ekonomiska grunder

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som bygger på beställning eller uppdragsgivning och som Statens bostadsfond prissätts på företagsekonomiska grunder är:

1) försäljning av metoder, datasystem, program, statistik och motsvarande prestationer samt överlåtelse av rätten att använda dem

2) planering, uppsättning och underhåll av datasystem,

3) överlåtelse av data samt direktanvändning av datasystem, om inte annat bestäms i 2 mom.,

4) expert- och utbildningstjänster,

5) informationsökningar och fjärrlån,

6) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

7) användning av lokaliteter,

8) andra än i 2 § avsedda kopior samt

9) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt nationell överlåtelse av data för undersökning och utbildning uppbärs ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet eller allmän internationell eller nationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Statens bostadsfond satt upp.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och är i kraft till den 31 december 2003.

Avgift enligt denna avgiftsförordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmare penni.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets förordning av den 27 juli 2000 om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer (708/2000).

Helsingfors den 19 december 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.