1330/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter för kommunikationsministeriets prestationer och om grunderna för dessa avgifter, avgifter för offentligrättsliga prestationer samt kommunikationsministeriets prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

De av ministeriets beslut för vilka ministeriet uppbär fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten.

3 §
Affärsekonomiska prestationer

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten som ministeriet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) kopiering av handlingar, annan kopiering, avsändande; samt

2) användning av lokaliteter som innehas av ministeriet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 5 juni 1996 om trafikministeriets avgiftsbelagda prestationer (438/1996).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Avgifter enligt denna förordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 19 december 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Ekonomiplanerare
Jaana Kuusisto

Bilaga

AVGIFTSTABELL
Prestation avgift euro
Tillstånd som behandlar vägtrafik och motorfordon
Trafiktillstånd för att bedriva internationell persontransport enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 200
Intyg för internationell persontrafik enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 30
Kontrolldokument för internationell persontrafik enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 30
Tillstånd för internationell personlinjetrafik 200
Fastställande av trafikregleringsanordning för provanvändning 90
Återkallande av ansökt trafiktillstånd eller något annat tillstånd eller godkännande som hänför sig till tillstånd för trafikskötsel 90
Ändring av linjetrafiktillstånd 90
Undantag från fordons största tillåtna massa och mått 170
Dispens från de allmänna bestämmelserna om användning av trafikregleringsanordning 90
Dispens från vägtrafikens kör- och vilotider 60
Beslut om klassificering av fordon 170
Nytt linjetrafiktillstånd eller förnyande av tillstånd 170
Tillstånd som behandlar transport av farligt gods
Erkännande av anmälda och godkända organ som hänför sig till transport av farligt gods 200
Ändringar av erkännandet av anmälda och godkända organ som hänför sig till transport av farligt gods 100
Dispenser som behandlar transport av farligt gods 250
Ändring av tillståndshavarens namn i dispenser som behandlar transport av farligt gods eller annan mindre ändring 100
Beslut om ruttbegränsning för transport av farligt gods 250
Omfattande beslut om ruttbegränsning för transport av farligt gods 500
Tillstånd som behandlar sjöfart
Cabotagetillstånd för sjöfart 90
Tillstånd enligt 1 § 2 mom. sjölagen 170
Dispens från skeppsrederibolags huvudredares krav på boningsort 90
Dispens från verkställighet av mönstring enligt lagen om mönstring av sjömän (1005/1986) 90

För avslag på ansökan om tillstånd eller annan ansökan debiteras samma avgift som för tillstånd eller jakande beslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.