1325/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis som betalas 2001

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 1343/1996:

1 §
Tillämpningsområde

För ersättande av sådana merkostnader som åsamkats under 2001 och som avses i 2 och 3 § lagen om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis (356/1995) kan anslaget under moment 30.01.41. (Vissa ersättningar) i 2001 års statsbudget användas på det sätt som bestäms i detta beslut.

2 §
Ersättningsbelopp

Inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis, i Tyrnävä och Limingo kommuner samt på området för f.d. Temmes kommun, betalas till producenter av matpotatis och matindustripotatis arealbaserat kompletterande stöd för täckande av merkostnader för potatisodling. Stödbeloppet är 1 180 mark per hektar för odlare som har ingått ett skriftligt odlingsavtal om marknadsföring av produktionen och 830 mark per hektar för övriga odlare som odlar potatis för marknadsföring.

3 §
Övriga ersättningsgrunder

Det kompletterande stöd som avses i denna förordning betalas på samma grunder utan separat ansökan som det nationella stöd för potatisproduktion som avses i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2001 (372/2001).

4 §
Utbetalning av stöd, återkrav, sökande av ändring, tillsyn och tystnadsplikt

Vid betalning av, återkrav av, sökande av ändring i, tillsyn över samt tystnadsplikt över stöd iakttas lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) samt statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2001.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 december 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.