1324/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är

1) tillstånd för ordnande av ett sådant försök som gäller den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i vilket avvikelse görs från utbildningsstyrelsens föreskrifter, 504 euro i avgift,

2) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för ämneslärare i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet, 135 euro i avgift,

3) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare som meddelar specialundervisning, 135 euro i avgift,

4) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare i gemensamma studier i yrkesutbildningen, 135 euro i avgift,

5) beslut av utbildningsstyrelsen om att en lärare har tillräckliga studier för undervisning på främmande språk, undervisning som ordnas utomlands och undervisning som baserar sig på steinerpedagogik samt för förskoleundervisning som baserar sig på montessoripedagogik, 135 euro i avgift,

5 a) beslut av utbildningsstyrelsen om att en rektor för en skola eller läroanstalt som ordnar grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning som baserar sig på steinerpedagogik har tillräckliga studier, 135 euro i avgift,

6) tillstånd att ordna allmänna språkexamina, 168 euro i avgift,

7) anteckning i den förteckning som utbildningsstyrelsen för över personer som är berättigade att bedöma prestationer i allmänna språkexamina, 34 euro i avgift,

8) beslut om jämställande av högskolestudier utomlands med högskolestudier som slutförs i Finland, 168 euro i avgift,

9) beslut om den behörighet för en tjänst eller uppgift som avses i lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen, 168 euro i avgift,

10) beslut om motsvarighet i fråga om sjöfartsutbildning som har slutförts vid en utländsk läroanstalt, 168 euro i avgift,

11) deltagande i examen i undervisningsförvaltning, 50 euro i avgift per examensgång,

12) intyg över examen eller delar av den enligt 11 punkten, 17 euro i avgift,

13) deltagande i en språkexamen som avses i förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken och som avläggs inför examensnämnden, 77 euro i avgift,

14) intyg enligt förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken över fullständigt behärskande av finska eller svenska språket, när detta konstateras utan språkexamen, 52 euro i avgift, samt

15) deltagande i en språkexamen som avses i förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken och som avläggs inför en ordinarie eller adjungerad medlem av examensnämnden, 45 euro i avgift.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är även avslag i ärenden som avses i 1 mom.

2 §

De prestationer som utbildningsstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildningsservice och konsultation,

2) produktion av läromedel och förlagsverksamhet i samband därmed,

3) informationstjänst som grundar sig på utbildningsstyrelsens register och databaser samt direktanvändning av databaserna,

4) beställda utredningar och undersökningar samt datainsamling och distribution,

5) publikationer och förlagsservice,

6) annonser i utbildningsstyrelsens publikationer,

7) elektroniska dataprodukter och audivisuella produkter,

8) användning av utbildningsstyrelsens lokaler och utrustning,

9) fotokopior och andra avskrifter,

10) sändning och postning av handlingar och annat material, samt

11) annan beställd service.

De prestationer som avses i 1 mom. 3, 5 och 7 punkterna är dock avgiftsfria när de ansluter sig till information och rådgivning om utbildning och stöd för detta.

Avgiftsbelagd är också temporär överlåtelse av nyttjanderätten i fråga om de prestationer som nämns i 1 mom. och av andra rättigheter.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till den 31 december 2004.

Avgifter enligt denna avgiftsförordning kan fram till utgången av februari 2002 betalas med sedlar och metallmynt i mark som betalningsmedel. Priset i euro omvandlas då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 19 december 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Äldre regeringssekreterare
Salla Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.