1322/2001

Given i Helsingfors den 18 december 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, av 1 och 3 § lagen den 22 december 1993 om koncessionsavgift för försäkringsbolag (1421/1993) samt av 45 § lagen den 23 november 2001 om penningautomatstöd (1056/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet samt arbetarskyddsförvaltningen uppbär avgift och om grunderna för dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är:

1) ministeriets beslut i ärenden gällande sökande av ändring 170 euro,

2) beslut om koncession för arbetspensionsförsäkringsbolag:

a) beslut om beviljande av en ny koncession 3 400 euro,

b) beslut om ändring av en gällande koncession 2 500 euro,

3) beslut om koncession för livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag 2 000 euro,

4) beslut om fastställande eller ändring av stadgarna 700 euro,

5) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen 700 euro,

6) beslut om fastställande som avses i 41 b § 6 mom. och 58 § lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 500 euro,

7) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkring 700 euro,

8) beslut om fastställande av försäkringsvillkoren för lantbruksföretagarnas grupplivförsäkring 170 euro,

9) andra tillstånd och beslut som ministeriet meddelar på begäran av Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt 700 euro,

10) beslut i angelägenheter gällande undersökningstillstånd 130 euro, dock i fråga om ett lärdomsprov 42 euro,

11) beslut i dispensärenden 170 euro,

12) beslut som gäller tillstånd att upprätthålla en adoptionsbyrå 500 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 58 euro,

13) beslut som gäller tillstånd att sköta internationell adoptionstjänst 580 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 58 euro,

14) beslut som gäller utländska adoptionstjänstorgan 58 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 42 euro, och

15) för tillsynen över arbetarskyddet de fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet för de prestationer som nämns i bilaga 1.

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka inom tillsynen över arbetarskyddet uppbärs avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde är:

1) förhandsinspektioner av fartyg,

2) typkontroller och godkännanden, samt

3) tillstånd som gäller kompetens och godkännande.

Beslut om i vilka fall de till social- och hälsovårdsministeriet anknutna läkemedelsprisnämndens och gentekniknämndens samt den etiska kommitténs och medicinska forskningsetiska sektionens prestationer är avgiftsbelagda fattas separat.

De utgifter som uppstått av penningspelssammanslutningens ledning och övervakning debiteras av penningspelssammanslutningen i enlighet med de kostnader som totalt förorsakats staten.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till verksamheten vid ministeriet eller arbetarskyddets distriktsförvaltning,

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning samt översättning och tolkning,

3) sökande av information på beställning ur register och databaser samt anslutning till databaser,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) användning av lokaler och anordningar samt ämbetsverks-, utbildnings- och kontorstjänster,

6) publikationer som helt eller delvis bekostats av ministeriet eller arbetarskyddets distriktsförvaltning samt elektroniska data-produkter,

7) fotostatkopior och andra avskrifter,

8) publicering av meddelanden och tillkännagivanden i publikationer som ges ut av ministeriet eller arbetarskyddets distriktsförvaltning,

9) serviceavgift för servicetelefon samt

10) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till den 31 december 2003.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 22 mars 2000 om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift (316/2000).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Konsultativ tjänsteman
Carin Lindqvist-Virtanen

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.