1319/2001

Given i Helsingfors den 14 december 2001

Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §

För handels- och industriministeriets prestationer enligt kärnenergilagen (990/1987) för övervakning av användningen av kärnenergi tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning.

2 §

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är:

1) handels- och industriministeriets tillståndsbeslut enligt kärnenergilagen och behandlingen av ansökningar om tillstånd,

2) beslut om förhandsbesked som nämns i 8 § 2 mom. kärnenergilagen,

3) beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet,

4) beslut om att ombesörjningsskyldighet upphör,

5) beslut om obligatoriskt samarbete vid avfallshantering, samt

6) annan övervakningsverksamhet än de beslut som nämns i punkterna 1–5 gällande övervakningen av kärnavfallshantering och reservering av medel för kostnader för kärnavfallshanteringen.

3 §

För de prestationer som nämns i 2 § tas avgifter ut enligt en prislista som finns som bilaga.

Vid ansökan om en sådan ändring av tillståndsvillkoren som avses i 25 § 2 mom. kärnenergilagen tas tre fjärdedelar ut av den avgift som nämns i prislistan.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 maj 2004.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 22 december 1993 om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi (1494/1993) jämte ändringar.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggörs sedan förordningen har trätt i kraft.

Avgifter enligt denna förordning kan till utgången av februari 2002 också betalas med sedlar och mynt i markbelopp. Härvid omräknas ett pris i euro till mark genom att det multipliceras med talet 5,94573 och genom att slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 14 december 2001

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Minna Hyttinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.