1307/2001

Given i Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förökningsmaterial som används i ekologisk produktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §

Denna förordning tillämpas på frön och vegetativt förökningsmaterial som används i ekologisk produktion (förökningsmaterial).

2 §

I ekologisk produktion skall ekologiskt producerat förökningsmaterial alltid användas när sådant finns att tillgå på marknaden.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall föra en förteckning över de arter och sorter av vilka ekologiskt producerat förökningsmaterial finns att tillgå. Kontrollcentralen skall offentliggöra förteckningen över tillgängliga arter och sorter årligen senast den 15 februari. Kontrollcentralen skall därutöver sända förteckningen till arbetskrafts- och näringscentralerna och informera de odlare som omfattas av kontrollsystemet för ekologisk produktion om förteckningen.

Som en del av förteckningen över tillgängliga arter och sorter enligt 2 mom. skall även en utredning om de sorter som inte finns att tillgå som ekologiskt producerade under vegetationsperioden offentliggöras.

3 §

Med avvikelse från 2 § 1 mom. kan en odlare med arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd använda annat än ekologiskt producerat förökningsmaterial. Tillstånd skall sökas årligen senast den 15 mars på en blankett som fastställts av Kontrollcentralen för växtproduktion. Tillståndet skall sökas hos den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område odlarens lägenhet är belägen. Arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd att använda annat än ekologiskt producerat förökningsmaterial krävs inte, om sorten nämns i utredningen enligt 2 § 3 mom.

I ansökan skall ingå åtminstone följande uppgifter:

1) sökandens namn, postadress och telefon- nummer,

2) registerbeteckning,

3) art och sort samt den mängd som ansökan gäller, samt

4) en utredning om hur aktören har försäkrat sig om att ekologiskt producerat förökningsmaterial inte finns att tillgå i Finland.

För att tillstånd skall beviljas krävs det att ekologiskt producerat förökningsmaterial av sorten inte finns att tillgå i Finland. Tillstånd kan beviljas även när den ekologiskt producerade tillgängliga sorten av arten inte är lämpad för odling på området eller på lägenheten i fråga eller när sorten av grundad anledning inte lämpar sig för det ändamål som odlaren har uppgett.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan behandla en tillståndsansökan som lämnats in efter utgången av den tid som nämns i 1 mom., om det gäller en helt ny odlare eller om det finns vägande skäl. Som vägande skäl kan betraktas svårigheter med leverans av ekologiskt producerat förökningsmaterial, växthusproduktion, väderleksförhållanden, höstsådda sorter och andra därmed jämförbara särskilda skäl.

4 §

För förökningsmaterial som behandlats med andra produkter än de som ingår i punkt B i bilaga 2 till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel kan i enskilda fall och av särskilda skäl beviljas tillstånd enligt 3 §. Tillstånd kan beviljas endast under förutsättning att förökningsmaterialet används för att producera nytt förökningsmaterial.

5 §

Arbetskrafts- och näringscentralen skall årligen före utgången av oktober till Kontrollcentralen för växtproduktion sända en sammanfattning av de tillstånd som den beviljat. I sammanfattningen skall ingå uppgifter om arterna och sorterna samt de användningsmängder som anmälts. Kontrollcentralen skall utan dröjsmål till jord- och skogsbruksministeriet sända en utredning om beviljade tillstånd baserad på de sammanfattningar som centralen erhållit.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.