1296/2001

Given i Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 och 12 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) samt 5 § lagen den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994), sådana de förstnämnda lyder delvis ändrade i lag 424/1994 och den sistnämnda delvis ändrad i lag 301/2001:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att förebygga spridningen av djursjukdomar genom att förbättra möjligheten att klarlägga svins ursprung samt möjligheten att spåra förflyttningar av svin i varje skede av livslängden av svin.

2 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om

1) registrering som producent,

2) märkning av svin,

3) producenters, djurförmedlares och slakteriers skyldighet att föra förteckning samt

4) anmälning av uppgifter om förflyttning och djurantal av svin till registret.

Förordningen tillämpas inte på sådan minigris som inte kommer i beröring med produktionsdjur, såvida inte en dylik minigris används för grisproduktion eller dess ägare önskar att den skall märkas och registreras i enlighet med denna förordning.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) svin tamsvin, inberäknat minigris, samt vildsvin jämte dess korsningar, med undantag för det vilda djurbeståndet,

2) sugga ett 8 månader gammalt eller äldre svin av honkön,

3) galt ett 8 månader gammalt eller äldre svin av hankön,

4) ungt avelssvin ett minst 3 men högst 8 månader gammalt svin av han- eller honkön som är avsett som avelsdjur,

5) slaktsvin ett minst 3 men högst 8 månader gammalt svin som är avsett för köttproduktion,

6) gris ett under 3 månader gammalt svin,

7) producent en fysisk eller juridisk person som varaktigt ansvarar för ett eller flera svin,

8) djurförmedlare en fysisk eller juridisk person som själv eller genom förmedling av någon annan yrkesmässigt säljer eller köper svin och som ansvarar för svinen tillfälligt, högst 30 dygn. Med djurförmedlare avses även en sådan fysisk eller juridisk person som köper svin som endast är avsedda att slaktas,

9) djurtransportör en fysisk eller juridisk person som för att få inkomst eller annan ekonomisk nytta yrkesmässigt transporterar djur själv eller i någon annans tjänst eller som hyr ut eller på något annat sätt ställer till någon annans förfogande ett transportmedel som är avsett för transport av djur,

10) slakteri en av Livsmedelsverket eller den i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) avsedd kommunala tillsynsmyndigheten godkänd anläggning där svin slaktas,

11) djurhållningsplats en eller flera anläggningar, byggnader, hägn eller andra platser där svin hålls, uppföds eller behandlas och som utgörs av en epidemiologisk enhet,

12) svinregister ett funktionellt underregister i landsbygdsnäringsregistret enligt lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994),

13) djurhållningsplatssignum det identifikationsnummer för en djurhållningsplats som antecknats i landsbygdsnäringsregistret,

14) lägenhetssignum det identifikationsnummer för en gårdsbruksenhet som antecknats i landsbygdsnäringsregistret,

15) kundsignum det signum som ges till en kund som registrerats i landsbygdsnäringsregistret och som de producenter använder som saknar lägenhetssignum,

16) djurförmedlarsignum signum som getts djurförmedlare som registrerats i djurförmedlarregistret,

17) anläggningssignum nummer eller signum för en godkänd anläggning som Livsmedelsverket ger till anläggningar där svin slaktas,

18) märkningssignum signum som den registeransvarige för landsbygdsnäringsregistret ger till en registrerad producent för märkning av svin samt

19) individuellt signum vilket annat individuellt signum som helst utöver märkningssignum som används för märkning av svin.

2 kap.

Registrering

4 §
Registrering av producent

En producent skall innan han börjar hålla svin registrera sig i svinregistret. Anmälan om registrering skall inlämnas till landsbygdnäringsmyndigheten i den kommun där driftscentrumet för producentens gårdsbruksenhet eller producentens hemort ligger.

Producenten skall i sin anmälan om registrering lämna följande uppgifter:

1) de personuppgifter som avses i 5 § 2 mom. lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994), med undantag för ägarsignum samt uppgifter om yrke och utbildning,

2) de djurhållningsplatser för svin som producenten äger eller besitter,

3) svinproduktionsform, samt

4) datum då verksamheten inleddes.

Utöver de uppgifter som nämns ovan i 2 mom. skall den registeransvarige för landsbygdsnäringsregistret i svinregistret dessutom lagra producentens lägenhetssignum, kundsignum, märkningssignum, uppgifter angående förflyttning av svin samt de uppgifter angående producentens djurantal som är uppräknat i bilaga 1.

5 §
Skyldighet att anmäla ändringar i verksamheten

Producenten skall utan dröjsmål skriftligen underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om förändringar i de uppgifter som avses i 4 § 2 mom.

Producenten skall också anmäla avbrott i verksamheten som varar minst sex månader, avbruten verksamhet som inleds på nytt och nedläggning av verksamhet.

6 §
Märkningssignum

Den registeransvarige för landsbygdsnäringsregistret ger i samband med bekräftelsen av registreringen producenten ett märkningssignum som producenten är skyldig att använda vid märkning och förteckning av svin samt i anmälningar som gäller förflyttning av svin.

3 kap.

Märkning av svin

7 §
Märkningsskyldighet

Producenten skall se till att producentens alla svin som föds på djurhållningsplatsen märks. Svinen skall märkas senast innan de överlåts eller flyttas från den djurhållningsplats där de fötts. Producenten får inte överlåta eller flytta omärkta svin och djurförmedlaren, slakteriet eller djurtransportören får inte ta emot eller ta med sig omärkta svin för transport.

8 §
Märkningssätt

Svinen skall märkas antingen med en tatuering eller ett öronmärke på den djurhållningsplats där de har fötts. Om märkningen sker genom tatuering, tatueras märkningssignumet antingen med tatueringstång på vänster ytteröra eller med tatueringshammare på yttre sidan av vänster lår. Öronmärket fästs i vänster öra.

För märkning med tatuering eller öronmärke används ett märkningssignum. Utöver märkningssignumet kan svinen märkas med ett individuellt signum såvida inte användning av individuellt signum försvagar eller äventyrar märkningssignumets läsbarhet.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan minigrisar som hålls såsom försöksdjur eller sällskapsdjur och hobbydjur märkas med mikrochips.

Märkningssignumet skall vara tydligt och skall utan oskäligt besvär kunna avläsas på svinet under hela dess livstid. Märkningssignumets läsbarhet skall alltid kontrolleras innan ett svin överlåts eller flyttas från djurhållningsplatsen. Mikrochipsets läsbarhet skall alltid kontrolleras innan ett svin överlåts.

9 §
Märkning av svin som förs till slakteri

Producenten skall tatuera märkningssignumet på varje svin på mitten av ryggen eller på sidan, på vardera sidan av mittlinjen, innan de överlåts för transport till slakteri. Om det är osäkert om tatueringen lyckas på grund av att svinets skinn är färgat eller hårbeklätt, skall i stället för tatuering användas ett öronmärke försett med märkningssignumet som fästs i svinets högra öra. Ifall svin överlåts från den djurhållningsplats där de har fötts för transport direkt till slakteriet, kan de överlåtas för transport märkta endast så som anges i detta moment.

Med avvikelse från 1 mom. kan vildsvin och dess korsningar transporteras till slakteriet utan tatuering eller öronmärke. En förutsättning för ett dylikt förfarande är att andra producenters svin inte transporteras i samma transport och att det inte heller finns risk för att svinen blandas med andra producenters svin i slakteriet. Med svinen skall då följa ett dokument varav framgår namnet på den producent som överlåter svinen, lägenhetssignum eller kundsignum, märkningssignum, svinens antal och det mottagande slakteriet. Dokumentet skall överlåtas till slakteriet med svinen.

10 §
Ny märkning

Om svinets tatuerade märkningssignum eller märkningssignum på öronmärket eller minigrisens mikrochips har skadats, försvunnit eller på något annat sätt blivit oläsligt, skall svinet märkas på nytt i enlighet med 8 § innan det överlåts eller flyttas från djurhållningsplatsen. Producenten får endast använda sitt eget märkningssignum.

4 kap.

Registrering av förflyttning av svin

11 §
Producentens skyldighet att föra förteckning

Producenten skall föra en uppdaterad förteckning över de svin han håller. I förteckningen skall antecknas följande händelser jämte datum för varje djurhållningsplats:

1) svin som föds,

2) svin som dör,

3) mottagande av suggor, galtar, unga avelssvin, slaktsvin, grisar eller minigrisar, deras antal enligt märkningssignum samt lägenhetssignum, kundsignum eller djurförmedlarsignum för den som överlåter svinen,

4) överlåtelse eller förflyttning av suggor, galtar, unga avelssvin, slaktsvin, grisar eller minigrisar, antalet överlåtna eller förflyttade svin enligt märkningssignum samt lägenhetssignum, kundsignum eller djurförmedlarsignum för den som tar emot svinen, samt

5) ersättning av försvunnen eller skadad märkning eller märkning som annars har blivit oläslig och ersatt märkningssignum.

Förteckning behöver inte föras över förflyttningshändelser som avses i 1 mom. 4 punkten när det gäller minigrisar som hålls såsom sällskapsdjur och hobbydjur.

12 §
Djurförmedlares skyldighet att föra förteckning

Djurförmedlaren skall föra en uppdaterad förteckning över de svin han förmedlar. I förteckningen skall antecknas följande händelser jämte datum:

1) mottagande av suggor, galtar, unga avelssvin, slaktsvin samt grisar, det mottagande transportfordonets registernummer, antalet mottagna svin enligt märkningssignum samt lägenhetssignum, kundsignum eller djurförmedlarsignum för den som överlåter svinen samt

2) överlåtelse av suggor, galtar, unga avelssvin, slaktsvin samt grisar, det överlåtande transportfordonets registernummer, antalet överlåtna svin enligt märkningssignum samt lägenhetssignum, kundsignum eller djurförmedlarsignum för den som tar emot svinen.

Om en djurförmedlare har en djurhållningsplats skall han föra en uppdaterad förteckning över svin för varje djurhållningsplats. I förteckningen skall följande händelser jämte datum antecknas:

1) avlastning av suggor, galtar, unga avelssvin, slaktsvin samt grisar från ett transportfordon, transportfordonets registernummer samt antalet svin enligt märkningssignum som lastats av transportfordonet samt

2) omlastning av suggor, galtar, unga avelssvin, slaktsvin samt grisar i ett transportfordon, transportfordonets registernummer samt antalet svin enligt märkningssignum som omlastats i transportfordonet.

Om en djurförmedlare flyttar svin från en egen eller en producents djurhållningsplats direkt till slakteriet skall, med avvikelse från vad som anges i mom. 1 och 2, i förteckningen endast antecknas följande händelser jämte datum:

1) mottagande av suggor, galtar, unga avelssvin, slaktsvin samt grisar, antalet mottagna svin enligt märkningssignum samt lägenhetssignum, kundsignum eller djurförmedlarsignum för den som överlåter svinen samt

2) överlåtelse av suggor, galtar, unga avelssvin, slaktsvin samt grisar, antalet överlåtna svin enligt märkningssignum samt det mottagande slakteriets anläggningsnummer.

13 §
Slakteriets skyldighet att föra förteckning

Slakteriet skall föra en uppdaterad förteckning för varje anläggning över de svin som det tar emot. I förteckningen skall antecknas uppgifter jämte datum om mottagande av suggor, galtar, unga avelssvin, slaktsvin samt grisar, antalet mottagna svin enligt märkningssignum samt lägenhetssignum, kundsignum eller djurförmedlarsignum för den som överlåter svinen samt slakt av mottagna svin.

14 §
Bevarande av förteckningarna

Uppgifterna i de förteckningar som avses ovan i 11―13 § skall bevaras i minst tre år från det märkningarna har gjorts. Förteckningarna skall på begäran visas för tillsynsmyndigheten. Uppgifterna i förteckningarna skall vara i sådan form att tillsynsmyndigheten kan kontrollera dem utan oskäligt besvär.

15 §
Förflyttningsanmälningar till svinregistret

Producenten och djurförmedlaren skall till svinregistret göra förflyttningsanmälan om mottagande, överlåtande eller förflyttning av svin senast på sjunde dagen efter händelsen i fråga. Producenten skall i förflyttningsanmälan meddela de uppgifter som framgår av 11 § med undantag av 1 mom. 1, 2 och 5 punkten. Djurförmedlaren skall i förflyttningsanmälan meddela de uppgifter som framgår av 12 §.

16 §
Producentens anmälningar om djurantal till svinregistret

Producenten skall göra en anmälan om djurantal såsom nämns i bilaga 1 till svinregistret i tidpunkterna som nämns i samma bilaga.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

17 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att denna förordning iakttas leds och styrs av jord- och skogsbruksministeriet. Tillsynen över att denna förordning iakttas sköts av länsveterinären inom länets område, kommunalveterinären inom sitt tjänsteområde, besiktningsveterinären i slakteriet samt inspektören vid arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelning inom sitt verksamhetsområde.

18 §
Påföljder

Om påföljder för brott mot denna förordning eller underlåtenhet att iaktta den bestäms i 23 § lagen om djursjukdomar (55/1980) samt i 13 § lagen om landsbygdsnäringsregistret.

19 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Dess 15 § tillämpas dock först från 1 februari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 27 juni 1997 om svingårdsregister (641/1997) och jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 30 december 1997 om märkning av och förteckningar över svin (1411/1997).

En producent som är registrerad i svingårdsregistret enligt gällande beslut (641/1997) behöver inte registrera sig på nytt. På begäran av den registeransvarige för landsbygdsnäringsregistret skall en registrerad producent dock lämna de uppgifter som framgår av 4 § senast den 15 februari 2002.

Rådets direktiv 92/102/EEG (31992L0102), EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 32
Europeiska parlamentets och rådets direktiv 2000/15/EG (32001L0015), EGT nr L 105, 3.5.2000, s. 34
Kommissionens beslut 2000/678/EG (32000D0678); EGT nr L 281, 7.11.2000, s. 16

Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Ulla Joutsenlahti

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.