1290/2001

Given i Helsingfors den 11 december 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om prestationer för vilka Försäkringsinspektionen uppbär avgift och om grunderna för dessa prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För Försäkringsinspektionens offentligrättsliga prestationer uppbärs följande avgifter:

1) beslut om fastställande eller ändring av bolagsordning eller en försäkringsförenings stadgar 404 euro,

2) beslut om fastställande eller ändring av stadgar:

a) för pensionsstiftelser, pensionskassor och arbetslöshetskassor 404 euro,

b) för andra försäkringskassor än pensionskassor 219 euro,

3) beslut om fusion, delning, ändring av sammanslutningsform, överlåtelse av försäkringsbestånd, överlåtelse av försäkringsverksamhet och ansvarsöverföring:

a) för försäkringsbolag grundavgift 1 850 euro samt för varje 30 timmar överskridande del av den arbetsinsats som gjorts av en föredragande/sakkunnig som anlitats vid beredningen av beslut 62 euro/h,

b) för försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, pensionskassor och arbetslöshetskassor grundavgift 925 euro samt för varje 15 timmar överskridande del av den arbetsinsats som gjorts av en föredragande/sakkunnig som anlitats vid beredningen 62 euro/h,

c) för andra försäkringskassor än pensionskassor grundavgift 471 euro samt för varje 7 timmar överskridande del av den arbetsinsats som gjorts av en föredragande/ sakkunnig som anlitats vid beredningen av beslut 62 euro/h,

d) återbetalning av pensionsstiftelsers eller pensionskassors övertäckning till arbetsgivare eller delägare 925 euro,

4) beslut om fastställande av försäkringstekniska grunder:

a) för andra försäkringskassor än pensionskassor 219 euro,

b) för Försäkringsinspektionens övriga tillsynsobjekt 404 euro,

5) beslut om registrering av försäkringsmäklare, med undantag av beslut om avförande ur registret 219 euro,

6) beslut om fastställande av arbetslöshetskassas medlemsavgift 219 euro,

7) registerutdrag och intyg 40 euro,

8) annat tillstånd eller beslut som ges på begäran av Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt 404 euro.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som Försäkringsinspektionen prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) anlitande av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till verksamheten vid Försäkringsinspektionen,

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning,

3) sökande av information på beställning ur register och databaser samt anslutning till databaser,

4) publikationer som helt eller delvis bekostats av Försäkringsinspektionen samt elektroniska dataprodukter,

5) fotostatkopior och andra avskrifter, samt

6) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till utgången av 2004.

Avgifter enligt denna förordning kan till utgången av februari 2002 betalas med sedlar och metallmynt i mark som betalningsmedel. En avgift i euro omvandlas då till mark så att det multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 11 december 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Biträdande avdelningschef
Jorma Heikkilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.