1287/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/1978) 2 § samt

fogas till lagen nya 2 a och 2 b § som följer:

2 §

Institutet för arbetshygien har till uppgift att bedriva och främja forskning kring växelverkan mellan arbete och hälsa samt att i detta syfte behandla personuppgifter för forskning om och följande av utvecklingen av arbetstagarnas hälsotillstånd. Dessutom bedriver institutet utrednings-, mätnings- och serviceverksamhet i anslutning till förebyggandet och avlägsnandet av hälsorisker och olägenheter som förekommer på arbetsplatser eller annars i arbetsmiljön. Institutet för arbetshygien bedriver självständig hälsovårds-, sjukvårds- och laboratorieverksamhet i syfte att konstatera, behandla och förebygga yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar samt bedöma arbetsförmågan. Institutet bedriver utbildnings-, publicerings- och informationsverksamhet som hör till dess område samt utför andra uppgifter som enligt bestämmelserna ankommer på institutet.

2 a §

Institutet för arbetshygien kan av de uppgifter om arbetstagarnas exponering som uppkommer vid skötseln av de i 2 § angivna mätnings- och laboratoriefunktionerna bilda ett register över arbetshygieniska exponeringsmätningar och ett register över biologiska exponeringsmätningar. I de ovan nämnda registren över exponeringsmätningar kan antecknas den exponerades namn och personbeteckning samt uppgifter om arbetsgivaren och arbetsplatsen, exponeringens art och längd och om beställaren samt uppgifter om exponeringsmätningarna och om utlåtanden om dessa. Dessutom får uppgifter om provanalyser antecknas i registret över biologiska exponeringsmätningar. De uppgifter om exponeringsmätningar, som är värdefulla som källmaterial för forsknings- och utredningsverksamheten, skall förvaras permanent så som arkivverket särskilt bestämmer.

Institutet för arbetshygien kan använda uppgifterna i registren över exponeringsmätningar för forsknings- och utredningsverksamhet inom sitt eget område och lämna ut uppgifter ur registren för specificerad vetenskaplig forskning på institutets eget verksamhetsområde i enlighet med 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Institutet för arbetshygien kan utöver de uppgifter som anges i 2 § enbart för utomståendes räkning producera hälsovårdstjänster, utföra undersökningar i anslutning till det egna verksamhetsområdet, utföra personbedömningar och andra utredningar och mätningar som anknyter till institutets verksamhetsområde samt enligt samtycke av den registrerade förvara och använda uppgifterna från dessa i forsknings- och utredningsarbetet inom sitt område.

2 b §

Institutet för arbetshygien kan även samla in, lagra och behandla biologiska prov, vävnadsprov samt arbetshygieniska och andra prov som behövs för utförandet av de uppgifter som avses i 2 och 2 a §.

Behovet av behandling av sådant känsligt datamaterial som med stöd av 2 och 2 a § samt 1 mom. i denna paragraf behandlas för forsknings- och utredningsuppdrag skall enligt 12 § 2 mom. personuppgiftslagen (523/1999) bedömas minst vart femte år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Institutet för arbetshygien kan för det vetenskapliga forskningsarbetet inom institutets verksamhetsområde behandla, förvara och lämna ut uppgifter och biologiska prov, vävnadsprov samt arbetshygieniska och andra prov samt till dem anknutna uppgifter som samlats in före denna lags ikraftträdande. En förutsättning är att användningen av uppgifterna eller proven för forskningsverksamhet inte avviker från det uttryckliga samtycke som eventuellt har getts av den som lämnat uppgifterna eller proven.

Institutet för arbetshygien skall i enlighet med 12 § 2 mom. personuppgiftslagen förstöra de känsliga uppgifter och prov som behandlas med stöd av 2 mom. när de inte längre behöver förvaras för de uppgifter som avses i 2 och 2 a §.

RP 107/2001
StVM 25/2001
RSv 121/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.