1282/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 1 § 2 mom. 4 och 5 punkten, 4 § och 10 § 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 2 mom. 4 punkten i lag 1009/1987 och 1 § 2 mom. 5 punkten i lag 37/1987, 4 § delvis ändrad i lag 747/1981 och 10 § 5 mom. i lag 394/1995, samt

fogas till 1 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 830/1970 och 976/1993 samt i nämnda lagar 37/1987 och 1009/1987, en ny 6 punkt som följer:

1 §

Med lantbruksföretagare avses


4) den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete såsom medlem i ett familjeföretag;

5) den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete och fortgående lever tillsammans med en företagare som avses i dessa lagrum i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden; samt

6) den som bedriver sådan verksamhet som avses i 1, 2 eller 3 punkten för ett aktiebolags räkning, förutsatt att han inte kan anses stå i anställningsförhållande enligt 2 § 7 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961).


4 §

Utan hinder av 3 § är en lantbruksföretagare inte skyldig att teckna försäkring enligt denna lag, om hans pensionsskydd är av den storlek att han till följd av samordningsbestämmelserna i 8 § lagen om pension för arbetstagare inte längre tjänar in pensionsskydd genom lantbruksföretagarverksamheten.

Beloppet av det pensionsskydd som avses i 1 mom. utreds på ansökan av lantbruksföretagaren. Pensionsskyddet beräknas enligt den tidpunkt då ansökan gjordes. Vid beräkningen beaktas med avvikelse från 8 § lagen om pension för arbetstagare även lantbruksföretagarens rätt till pension som är bättre än grundpensionen och som avses i de lagar, pensionsstadgor eller det pensionsreglemente som nämns i 4 mom. i nämnda paragraf, eller till ett pensionsskydd som är bättre än minimikraven och som avses i 11 § lagen om pension för arbetstagare, i 11 § lagen om pension för företagare (468/1969) eller i 11 § i denna lag, de två sistnämnda lagrummen i den lydelse som gällde den 31 december 2000.

Om lantbruksföretagaren har en gällande försäkring enligt denna lag, upphör den vid den tidpunkt då ansökan görs, om villkoret i 1 mom. uppfylls.

10 §

En lantbruksföretagare som avses i 1 § 2 mom. 1, 2, 3 eller 6 punkten svarar såsom för egen skuld för försäkringspremierna enligt denna lag för en i samma företag arbetande make eller medlem i familjeföretag samt för den som avses i 1 § 2 mom. 5 punkten. Det ansvar för en annans försäkringspremier som avses här gäller dock inte en lantbruksföretagare enligt 1 § 2 mom. 1, 2, 3 eller 5 punkten som i ett företag han eller hon har bestämmanderätt i inte bedriver lantbruksföretagarverksamhet på grundval av ägande- eller arrenderätt. Om företagarverksamhet enligt denna lag bedrivs i form av en sammanslutning eller ett samfund, svarar även sammanslutningen och samfundet såsom för egen skuld för sina delägares försäkringspremier som grundar sig på verksamheten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Bestämmelsen i 1 § 2 mom. 6 punkten tillämpas efter ikraftträdandet av lagen även på sådan lantbruksföretagarverksamhet i form av aktiebolag som inletts innan lagen träder i kraft. Om en lantbruksföretagare som bedriver sådan verksamhet redan är försäkrad med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare när denna lag träder i kraft, fortsätter försäkringen, om villkoren för försäkringen fortfarande uppfylls.

På en sådan ansökan om befrielse från försäkringsskyldighet som anhängiggjorts innan lagen träder i kraft tillämpas 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare sådan den lyder vid denna lags ikraftträdande.

Om en lantbruksföretagare vid ikraftträdandet av denna lag är befriad från försäkringsskyldighet eller beviljas befrielse i det fall som avses i 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i denna lag, fortsätter befrielsen så länge förutsättningarna för den finns, om inte lantbruksföretagarnas pensionsanstalt före det på ansökan av lantbruksföretagaren godkänner att lantbruksföretagaren börjar omfattas av pensionsskyddet.

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av 3 § lagen om pension för företagare och 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare (494/1994), som upphävts genom lagen om ändring av 3 § lagen om pension för företagare (1281/2001), tillämpas även efter ikraftträdandet av denna lag på lantbruksföretagare som är befriade från försäkringsskyldighet när denna lag träder i kraft eller vars ansökan om befrielse från försäkringsskyldighet har anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft.

Genom denna lag upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 17 december 1981 om överföring av vissa i 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda uppgifter på lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (1034/1981). Beslutet tillämpas dock även efter att denna lag trätt i kraft på de fall på vilka 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas sådan den lyder vid denna lags ikraftträdande.

RP 157/2001
ShUB 32/2001
RSv 150/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.