1281/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 3 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 3 § som följer:

3 §

Utan hinder av 2 § är en företagare inte skyldig att teckna försäkring enligt denna lag, om hans pensionsskydd är av den storlek att han till följd av samordningsbestämmelserna i 8 § lagen om pension för arbetstagare inte längre tjänar in pensionsskydd genom företagarverksamheten.

Beloppet av det pensionsskydd som avses i 1 mom. utreds på ansökan av företagaren. Pensionsskyddet beräknas enligt den tidpunkt då ansökan gjordes. Vid beräkningen beaktas med avvikelse från 8 § lagen om pension för arbetstagare även företagarens rätt till pension som är bättre än grundpensionen och som avses i de lagar, pensionsstadgor eller det pensionsreglemente som nämns i 4 mom. i nämnda paragraf, eller till ett pensionsskydd som är bättre än minimikraven och som avses i 11 § lagen om pension för arbetstagare, i 11 § i denna lag eller i 11 § lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969), de två sistnämnda lagrummen i den lydelse som gällde den 31 december 2000.

Pensionsskyddscentralen avgör om en företagare enligt 1 mom. är skyldig att teckna en försäkring enligt denna lag. Om företagaren har en gällande försäkring enligt denna lag, meddelas beslutet dock av den pensionsanstalt som beviljat försäkringen. När pensionsanstalten godkänner en ansökan upphör företagarens försäkring vid den tidpunkt då ansökan görs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På en sådan ansökan om befrielse från försäkringsskyldighet som anhängiggjorts innan lagen träder i kraft tillämpas 3 § lagen om pension för företagare sådan den lyder vid denna lags ikraftträdande.

Om en företagare vid ikraftträdandet av denna lag är befriad från försäkringsskyldighet eller beviljas befrielse i det fall som avses i 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i denna lag, fortsätter befrielsen så länge förutsättningarna för den finns, om inte pensionsskyddscentralen före det på ansökan av företagaren godkänner att företagaren börjar omfattas av pensionsskyddet.

Genom denna lag upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 14 juni 1994 om tillämpningen av 3 § lagen om pension för företagare och 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare (494/1994). Beslutet tillämpas dock även efter ikraftträdandet av denna lag på företagare som är befriade från försäkringsskyldighet när denna lag träder i kraft eller vars ansökan om befrielse från försäkringsskyldighet har anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft.

RP 157/2001
ShUB 32/2001
RSv 150/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.