1278/2001

Given i Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 30 juni 2000 om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet (646/2000) 6 § 1 mom., 17 § 1 mom., 20 § 4 mom., sådana de lyder i förordning 1207/2000, 33 § 2 mom., i bilaga 1 del C första och andra stycket, del E första stycket och del F åttonde stycket som följer:

6 §
Utbildning för jordbrukare

En jordbrukare som har ingått en förbindelse skall under förbindelsetiden delta två gånger i sådan utbildning för jordbrukare som varar minst en dag och som gäller de åtgärder som miljöstödet förutsätter samt behovet av och syftet med dessa åtgärder. Utbildningen kan genomgås personligen av antingen den jordbrukare som har ingått förbindelsen eller jordbrukarens make eller en person som deltar i gårdsbruksenhetens skötsel. Ifall det är fråga om gårdsbruk som bedrivs av ett dödsbo eller av en sammanslutning, skall den som ansvarar för gårdsbruksenhetens skötsel uppfylla det utbildningskrav som här avses. Den första utbildningsdagen skall genomgås före utgången av det andra förbindelseåret, dvs. före den 31 maj året i fråga, och den andra utbildningsdagen före utgången av det tredje förbindelseåret, dvs. före den 31 maj året i fråga.


17 §
Mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten

Jordbrukaren skall delta i en två dagar lång utbildning av rådgivningsnatur där frågor som hänför sig till bevarandet och skötseln av naturens mångfald gås igenom ur gårdsbruksenhetsperspektiv. Utbildningen kan genomgås personligen av antingen den jordbrukare som har ingått förbindelsen eller jordbrukarens make eller en person som deltar i gårdsbruksenhetens skötsel. Ifall det är fråga om gårdsbruk som bedrivs av ett dödsbo eller av en sammanslutning, skall den som ansvarar för gårdsbruksenhetens skötsel uppfylla det utbildningskrav som här avses. Utbildningens minimilängd är 12 timmar. Som här avsedd utbildning kan godkännas endast sådana utbildningsdagar som arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning har godkänt i förväg på det sätt som bestäms i 34 §. Vid utbildningen skall anläggningen och skötseln av landskaps- och mångfaldsåkrar samt betesmarker för vilt behandlas, liksom också en ändamålsenlig skötsel av mångfaldsobjekt såsom kantzoner, skogsdungar, solitärträd, alléer, källor, bäckar och våtmarker.


20 §
Främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande

Jordbrukaren skall delta i en endagskurs som gäller animalieproduktionsdjurens välbefinnande utöver de utbildningsdagar som ingår i basåtgärderna. Utbildningen kan genomgås personligen av antingen den jordbrukare som har ingått förbindelsen eller jordbrukarens make eller en person som deltar i gårdsbruksenhetens skötsel. Ifall det är fråga om gårdsbruk som bedrivs av ett dödsbo eller av en sammanslutning, skall den som ansvarar för gårdsbruksenhetens skötsel uppfylla det utbildningskrav som här avses. Den första utbildningsdagen skall genomgås före utgången av det första förbindelseåret, dvs. före den 31 maj året i fråga. Ett skriftligt intyg över utbildningen skall finnas. Som här avsedd utbildning kan godkännas endast sådana utbildningsdagar som arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning har godkänt i förväg på det sätt som bestäms i 34 §.

33 §
Trädgårdsväxter i grupperna 1 och 2

Till trädgårdsväxter i grupp 2 hänförs de jordbruksskiften där bär- och fruktväxter och plantskoleväxter odlas. Till bär- och fruktväxterna hänförs bland annat äppel, plommon, krikon, körsbär, päron, söta rönnbär, jordgubbe, svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär, gröna vinbär, krusbär, hallon, åkerbärshallon, björnbär, åkerbär och allåkerbär, havtorn, amerikanskt blåbär, bäraronia, ros för produktion av nypon, rosenkvitten, häggmispel och lingon. Med plantskoleväxter avses plantproduktion av fleråriga prydnadsväxter, det vill säga perenner, buskar och träd, samt plantproduktion av bär och fruktväxter, till vilken hänförs också produktion av gatu- eller parkträdodlingar. Med plantskoleväxter avses också fleråriga träd och buskar som odlas på åker och var av årligen på yrkesmässigt sätt bärgas snittgrönt eller barrväxter till snitt. Plantskoleproduktionsarealen omfattar också produktion av sticklingar och krukplantor under täckmaterial på jordbruksskiften, t.ex. i plasthus av lätt konstruktion. Miljöstöd betalas inte för produktion av plantmaterial av skogsträd eller odling av julträd.


Denna förordning träder i kraft den 19 december 2001. Förordningens 6 § moment 1, 17 § moment 1 och 20 § moment 4 tillämpas dock först från och med den 20 september 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Bilaga 1

Del C

Dikesrenar och skyddsremsor

Jordbrukaren skall längs utfallsdikena lämna minst en meter breda dikesrenar som är täckta av flerårig växtlighet. Dikesrenen behöver inte slås. Om den slås är det inte nödvändigt att föra bort den växtlighet som slagits, men den får användas. Det är tillåtet att låta produktionsdjur beta på dikesrenen. Om skiftet emellertid har uppgetts som träda enligt förordningen om jordburksgrödor, djur får inte beta på området, får den slagna växtligheten inte föras bort och inte heller användas. En dikesren hör till det jordbruksskifte där den ligger. Ett separat jordbruksskifte bör bildas av en mer än tre meter bred dikesren.

Jordbrukaren skall vid kanten av åkrar som ligger invid bäckar och andra vattendrag anlägga i medeltal minst tre meter breda skyddsremsor som är täckta av flerårig växtlighet. Det är inte nödvändigt att slå skyddsremsan. Om den slås skall den växtlighet som slagits föras bort från remsan, och den får användas. Det är tillåtet att låta produktionsdjur beta på skyddsremsan. Om skiftet emellertid har uppgetts som träda enligt förordningen om jordbruksgrödor, djur får inte beta på området, får den växtlighet som slagits inte föras bort och inte heller användas. Av en skyddsremsa som i medeltal är över tre meter bred skall ett separat jordbruksskifte bildas.


Del E

Växttäcke vintertid och reducerad bearbetning

Som växttäcke godkänns följande växter och områden:

1) råg och rågvete samt höstvete, om sådden under ett år med normal väderlek har skett före den 10 september;

2) vall och flerårig grönträda som har anlagts senast den 30 juni, skyddsremsor och skyddszoner;

3) fleråriga bär och fruktträd, då de uppfyller kravet på planttäthet i del J i bilaga 1, fleråriga plantskoleväxter, prydnadsväxter och kryddväxter samt medicinalväxter;

4) stubb av spannmål, oljeväxter och spånadslin som bearbetas på våren;

6) odling av fånggrödor och undervegetation som plöjs ner eller bearbetas så sent som möjligt på hösten eller först följande vår, när syftet är ett dra nytta av näringsämnen som den egentliga grödan inte har utnyttjat;

7) sockerbetsåkrar, när det omkring dem finns tillräckliga dikesrenar och skyddsremsor som uppfyller miljöstödskraven;

8) betesmark för vilt eller en landskaps- eller mångfaldsåker, på vilka skörden lämnas på åker över vintern; och

9) direktsådd i stubben.


Del F

Mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten


Skörden från betesmarker för vilt skall användas endast till utfodring av vilt. Det är inte tillåtet att låta produktionsdjur beta på betesmarker för vilt. Om en landskaps- eller mångfaldsåker har anlagts på en åker i sedvanlig odling, kan växtbeståndet skördas och användas eller åkern användas som betesmark eller till utfodring av vilt. Växtbeståndet på betesmarker för vilt som har anlagts på åker i sedvanlig odling kan slås i sträng, sättas på stör för undvikande av att det täcks av snö eller föras till täckta utfodringsplatser.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.