1277/2001

Given i Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 18 och 24 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 30 juni 2000 om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 18 § 1 mom. och 24 § 1, 6 och 7 mom. som följer:

18 §
Begränsningar som gäller trädning och gödsling

På en gårdsbruksenhet som har ett avtal om ekologisk produktion kan svartträda godkännas bara om det, i syfte att säkerställa växttäcket under vintern efter vegetationsperioden i fråga, på arealen efter svartträdningen sås höstsäd eller en sådan gröda som bildar ett tillräkligt växtbestånd och effektivt utnyttjar den lösliga fosforn och kvävet i bearbetningsskiktet, exempelvis vallväxt eller vårsäd. Ifall det är fråga om en åker, som har anmälts som träda enligt stöd för jordbruksgrödor, måste bestämmelserna i stödsystemet gällande grundande av grönträda och etablerande av gröda på trädan från och med den 15 juli följas.


24 §
Avtal om uppfödning av lantraser

Avtalsdjuren skall vara numrerade, det vill säga identifierade. Ett nötkreatur som avtalet önskas gälla skall ingå i det djuridentifikationsregister som Lantbrukets Datacentral för. Nötkreaturen skall vara försedda med officiella öronmärken och en aktuell handling med överskriften Förteckning över nötkreatur skall framläggas beträffande dem. Får och getter kan märkas genom öronklipp eller med öronmärken av metall eller plast.


Vid omräkningen av djur till djurenheter används följande koefficienter:

- Nötkreatur, minst ett år gamla 1,00 de
- Får, minst ett år gamla 0,15 de
- Getter, minst ett år gamla 0,15 de

Avtal i fråga om får kan ingås när antalet får som är minst ett år är minst två, avtal i fråga om getter kan ingås när antalet getter som är minst ett år är minst två och i fråga om nötkreatur när antalet nötkreatur som är minst ett år är minst ett. Ett avtal kan omfatta bara djur av en enda lantras.Denna förordning träder i kraft den 19 december 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.