1270/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 3 § lagen om utveckling av högskoleväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1986 om utveckling av högskoleväsendet (1052/1986) 3 §, sådan den lyder i lag 943/1996, som följer:

3 §
Anslagen för högskoleväsendet

För att säkra en effektiv och resultatrik verksamhet inom universiteten skall det anslag som anvisas under universitetens omkostnadsmoment i statsbudgeterna för 2002―2005 justeras så som bestäms i denna paragraf.

Anslaget för finansåret 2002 och för de därpå följande finansåren dimensioneras genom att det anslag som anvisats för respektive finansår höjs med ett belopp som minst motsvarar den ökning av avlöningsutgifterna som föranleds av statens avtalsuppgörelser på centralnivå om lönerna.

Dessutom höjs anslaget med minst 40 miljoner euro år 2002, med minst 30 miljoner euro år 2003 och med minst 20 miljoner euro år 2004.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 30/2001
KuUB 11/2001
RSv 140/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.