1269/2001

Given i Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 januari 2000 om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (15/2000) 4 § som följer:

4 §
Begränsningar som gäller antalet tjurar och stutar per lägenhet

Vid beviljandet av tjurbidrag och bidrag för stutar tillämpas inte den övre gräns om högst 90 nötdjur per lägenhet som avses i artikel 4.5 i marknadsorganisationsförordningen. Genom att avlägsna den övre gränsen förbättras lönsamheten av nötköttsproduktionen och strukturutvecklingen samt befrämjas den specialiserade nötköttsproduktionen, samarbete mellan producenterna, landsbygdens livskraft och ett bevarande av lantbrukslandskapet.

Förutsättningen för att den övre gränsen för en enskild lägenhet stryks är att producenten uppfyller miljövillkoren. Om miljövillkor för husdjursproduktion och om påföljder av underlåtenhet att iaktta miljövillkoren stadgas i jord- och skogsbruksministeriets beslut om de horisontala villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (154/2000) 10, 11 och 13 §.

Om det i artikel 4.4 i marknadsorganisationsförordningen avsedda tak (landskvot) som fastställts för Finland överskrids, riktas den proportionella minskning som skall göras enbart till de producenter för vilkas del det i ansökan eller ansökningarna angivna sammanlagda antalet bidragsberättigande tjurar och stutar i första åldersklassen överskrider 25 djur per kalenderår och lägenhet.


Denna förordning träder i kraft den 19 december 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.