1262/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 10 § 1 mom. och 23 §,

ändras 13 § 2 och 4 mom. samt

fogas till lagen en ny 3 a § och till 13 § ett nytt 5 mom. som följer:

3 a §
Skatt som skall betalas samt kalkylerad skatt

Med inkomst- och förmögenhetsskatt till staten som skall betalas, kommunalskatt som skall betalas, kyrkoskatt som skall betalas och samfundsskatt som skall betalas avses den debiterade skatten minskad med de gottgörelser för bolagsskatt enligt lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) som har räknats dividendtagarna till godo. Med den försäkrades sjukförsäkringspremie som skall betalas avses den debiterade sjukförsäkringspremien minskad med gottgörelse för bolagsskatt.

Den kalkylerade kommunalskatten fås genom att den kommunalskatt som skall betalas multipliceras med förhållandet mellan den vägda genomsnittliga inkomstskatteprocenten och kommunens egen inkomstskatteprocent. Den vägda genomsnittliga inkomstskatteprocenten fås som ett förhållande mellan summan av den kommunalskatt som skall betalas i hela landet och summan av de beskattningsbara inkomster som motsvarar kommunalskatt som skall betalas. Den kalkylerade kyrkoskatten fås på motsvarande sätt.

Den utdelning och de debiteringsandelar som tillämpas vid redovisningar enligt denna lag baserar sig på den skatt som skall betalas.

13 §
De enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning

Den samfundsskatt som varje samfund, med undantag för Forststyrelsen, skall betala för skatteåret uppdelas i kalkyleringsposter för kommunernas företagsverksamhetsposter. Om ett samfund har driftställen endast i en kommun, läggs samfundets skatt till denna kommuns kalkyleringspost. Om samfundet har driftställen i flera kommuner, läggs samfundets skatt till dessa kommuners kalkyleringsposter i förhållande till antalet anställda vid samfundets driftställen per kommun. Skatterna för samfund som står i koncernförhållande enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) sammanräknas dock och läggs till de berörda kommunernas kalkyleringsposter i förhållande till antalet anställda vid de till koncernen hörande samfundens driftställen per kommun. Kommunernas andel av samfundsskatten enligt detta moment minskad med den skogsskatteandel som avses i 3 mom. delas upp i de enskilda kommunernas företagsverksamhetsposter i förhållande till de på detta sätt uträknade kalkyleringsposterna för respektive kommun (företagsverksamhetspost).


Kommunens skogspost beräknas utgående från de respektive kommunernas rotprisinkomster. I denna grund inräknas även de på basis av den kalkylerade nettoinkomsten av skogsbruket uppskattade uteblivna rotprisinkomsterna för skogsmark inom lagstadgade naturskyddsområden samt för skogsmark på statens mark som omfattas av skyddsprogrammet för gamla skogar och för skogsmarker på privat mark som den 1 januari 1998 varit inom området av samfällda skogar i Kuusamo. De uppskattade uteblivna inkomsterna beaktas dock endast när den kalkylerade årliga virkesavkastningen av skogsmarkerna i fråga inom kommunens område sammanlagt uppgår till minst 1 000 skattekubikmeter. Skogsskatteandelen ökad med den samfundsskatt som Forststyrelsen skall betala delas upp i skogsposter för de enskilda kommunerna i förhållande till kommunernas på detta sätt uträknade kalkyleringsposter.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnar skatteförvaltningen till kommunerna och församlingarna uppgifter om den samfundsskatt som ett samfund skall betala, till den del den samfundsskatt som skall betalas och som har använts vid beräkningen av utdelningen hänför sig till kommunen i fråga. Genom förordning bestäms om det antal samfund för vilka uppgifter skall lämnas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagens 13 § 5 mom. tillämpas första gången på de uppgifter som används vid beräkningen av utdelningen för skatteåret 2002.

RP 182/2001
FiUB 34/2001
RSv 184/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.