1261/2001

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 2001

Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2002

Skattestyrelsen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/1992) förordnat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2002 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 38 cent per kilometer, som höjs med
― 4 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
― 8 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
― 18 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
― 1 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
― 1 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
― 4 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt 50 cent per kilometer
snöskoter 67 cent per kilometer
motorcykel 25 cent per kilometer
moped 14 cent per kilometer
annat fordon 8 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 1 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 13,00
över 10 timmar (heldagtraktamente) 28,00
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
― med minst 2 timmar 13,00
― med mer än 6 timmar 28,00

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afganistan 42,00
Albanien 45,00
Algeriet 44,00
Amerikas Förenta Stater 74,00
New York, Los Angeles, Washington 77,00
Andorra 49,00
Angola 101,00
Antiqua och Barbuda 69,00
Arabemiraterna 77,00
Argentina 67,00
Armenien 52,00
Aruba 39,00
Australien 61,00
Azerbajdzejan 59,00
Azorerna 35,00
Bahamas 76,00
Bahrain 56,00
Bangladesh 44,00
Barbados 72,00
Belgien 61,00
Belize 45,00
Benin 41,00
Bermuda 67,00
Bhutan 25,00
Bolivien 32,00
Bosnien-Hertsegovina 39,00
Botswana 39,00
Brasilien 50,00
Sao Paulo 59,00
Britannien 67,00
London 67,00
Brunei 50,00
Bulgarien 47,00
Burkina Faso 36,00
Burundi 59,00
Central-afrikanska republiken 39,00
Chile 45,00
Colombia 38,00
Costa Rica 47,00
Cypern 52,00
Danmark 63,00
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire) 50,00
Djibouti 50,00
Dominica 57,00
Dominikanska republiken 62,00
Ecuador 45,00
Egypten 57,00
Elfenbenskusten 62,00
El Salvador 50,00
Eritrea 25,00
Estland 40,00
Etiopien 44,00
Fidzi 35,00
Filippinerna 49,00
Folkrepubliken Korea (Nordkorea) 34,00
Frankrike 61,00
Färöarna 50,00
Gabon 52,00
Gambia 32,00
Georgien 45,00
Ghana 40,00
Grekland 57,00
Grenada 64,00
Grönland 50,00
Guadeloupe 47,00
Guatemala 40,00
Guinea 50,00
Guinea-Bissau 37,00
Guyana 56,00
Haiti 50,00
Honduras 39,00
Indien 40,00
Indonesien 42,00
Irak 44,00
Iran 52,00
Irland 57,00
Island 62,00
Israel 69,00
Italien 58,00
Jamaica 59,00
Japan 99,00
Jemen 53,00
Jordanien 57,00
Jugoslavien 49,00
Jungfruöarna (USA) 33,00
Kambodzha 39,00
Kamerun 35,00
Kanada 56,00
Kanarieöarna 47,00
Kap Verde 39,00
Kazachstan 66,00
Kenya 45,00
Kina 61,00
Hongkong 82,00
Macao 64,00
Kirgisistan 47,00
Komorerna 37,00
Kongo 45,00
Koreanska republiken (Sydkorea) 74,00
Kosovo 50,00
Kroatien 64,00
Kuba 62,00
Kuwait 62,00
Laos 32,00
Lesotho 29,00
Lettland 49,00
Libanon 64,00
Liberia 45,00
Libyen 56,00
Liechtenstein 58,00
Litauen 40,00
Luxemburg 60,00
Madagascar 34,00
Madeira 39,00
Makedonien 39,00
Malawi 45,00
Malaysia 44,00
Maldiverna 54,00
Mali 39,00
Malta 57,00
Marocko 54,00
Marshallöarna 39,00
Martinique 48,00
Mauretanien 29,00
Mauritius 50,00
Mexico 57,00
Mikronesien 44,00
Mocambique 42,00
Moldavien 34,00
Monaco 58,00
Mongoliet 32,00
Myanmar (Burma) 44,00
Namibien 32,00
Nederländerna 58,00
Nederländska Antillerna 66,00
Nepal 37,00
Nicaragua 45,00
Niger 36,00
Nigeria 54,00
Norge 62,00
Nya Zeeland 59,00
Oman 59,00
Pakistan 27,00
Palestina 54,00
Panama 44,00
Papua-Nya Guinea 39,00
Paraguay 37,00
Peru 50,00
Polen 54,00
Portugal 53,00
Puerto Rico 47,00
Qatar 59,00
Ruanda 54,00
Rumänien 47,00
Ryssland 42,00
Moskva 72,00
Petersburg 54,00
Saint Kitts och Nevis 64,00
Saint Lucia 64,00
Saint Vincent och Grenadinerna 62,00
Salomonöarna 25,00
Samoa 34,00
San Marino 45,00
Sao Tome och Principe 41,00
Saudi-Arabien 66,00
Schweiz 61,00
Senegal 38,00
Seychellerna 59,00
Sierra Leone 42,00
Singapore 66,00
Slovakien 34,00
Slovenien 50,00
Somalia 30,00
Spanien 57,00
Sri Lanka 30,00
Sudan 35,00
Surinam 40,00
Swaziland 29,00
Sverige 55,00
Sydafrika 34,00
Syrien 52,00
Tadzikistan 39,00
Taiwan 59,00
Tanzania 42,00
Thailand 47,00
Tjeckien 44,00
Togo 41,00
Tonga 34,00
Trinidad och Tobago 49,00
Tsad 39,00
Tunisien 49,00
Turkiet 47,00
Istanbul 59,00
Turkmenia 47,00
Tyskland 59,00
Uganda 39,00
Ukraina 52,00
Ungern 49,00
Uruguay 45,00
Uzbekistan 59,00
Vanuatu 29,00
Venezuela 50,00
Vietnam 39,00
Vitryssland 49,00
Zambia 39,00
Zimbabwe 39,00
Österrike 59,00
Östtimor 40,00
Land, som inte nämnts särskilt 37,00

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 16,00 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 7,00 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanligamåltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 14,00 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00―07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 6,00 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2002.

Helsingfors den 11 december 2001

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Anneli Nuoritalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.