1258/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978) 5 kap. 1 §, 12 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 4 mom., 13 §, 14 § 3 punkten, 15 §, 16 § 1 mom., 18 § 1 mom., 19 och 29 § och 31 § 3 mom. samt 8 kap. 1 § 1 mom. och rubriken för 15 § och 15 § 2 mom. samt 9 kap. 15 §, sådana de lyder i lag 16/1994, samt

fogas till 5 kap., sådant det lyder i nämnda lag 16/1994, nya 12 a, 15 a, 15 b och 29 a § som följer:

5 kap.

Konsumentköp

1 §
Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel gäller sådana köp av varor där säljaren är näringsidkare och köparen konsument.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också på beställning av en vara som skall framställas eller tillverkas. Skall köparen tillhandahålla en väsentlig del av det material som behövs för att framställa eller tillverka varan, tillämpas dock på beställningen i stället för 23―28 § i detta kapitel på motsvarande sätt 8 kap. 23―31 §. På en sådan beställning tillämpas dessutom 8 kap. 14 och 32 §.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte när begagnade varor säljs på auktion där köparna har möjlighet att närvara personligen vid försäljningen.

12 §
Allmänt stadgande om fel

Om inte annat följer av avtalet, skall varan


2) vara lämplig för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta ändamål och säljaren inte före köpslutet har meddelat köparen att varan eventuellt inte är lämplig för det avsedda användningsändamålet,

3) stämma överens med den beskrivning säljaren har lämnat och ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell,


Om varan avviker från vad som bestäms i 1―3 mom. är den felaktig. Köparen får dock inte som fel åberopa en omständighet som köparen måste antas ha känt till vid köpet. Köparen får inte heller som fel åberopa en omständighet som har sitt ursprung i det material som köparen tillhandahållit för tillverkning eller framställning av varan, utom då vårdslöshet föreligger på säljarens sida.

12 a §
Fel som beror på installation eller bristfälliga anvisningar

Om installation eller montering av en vara ingår i ett avtal som gäller köp och varan har installerats av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning, är varan likaså felaktig om den på grund av felaktig installation eller montering avviker från vad som bestäms i 12 §.

Fel föreligger också, om varan inte åtföljs av anvisningar som behövs för dess installering, montering, användning, skötsel eller förvaring.

13 §
Uppgifter om varan

Varan är också felaktig, om den inte överensstämmer med de uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren eller någon annan i ett tidigare säljled eller för säljarens räkning har lämnat vid marknadsföringen av varan eller på något annat sätt före köpslutet.

Säljaren ansvarar dock inte för fel som avses i 1 mom., om säljaren visar att

1) säljaren varken kände till eller borde ha känt till de uppgifter som lämnats,

2) uppgifterna inte har kunnat inverka på köpet, eller

3) uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt.

14 §
Befintligt skick

Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall det anses föreligga fel


3) om varan är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har haft anledning att förutsätta.

15 §
Avgörande tidpunkt för bedömningen av om fel föreligger

Frågan om varan har fel skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.

Visar sig ett fel inom sex månader från den tidpunkt då risken för varan gick över på köparen, antas felet ha funnits vid denna tidpunkt, om inte motsatsen bevisas eller detta antagande är oförenligt med felets eller varans art.

Uppkommer en försämring av varan efter det att risken gått över på köparen, skall fel anses föreligga om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott.

15 a §
Betydelsen av garanti

Har säljaren förbundit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper (garanti), anses fel föreligga i varan, om varan under den angivna tiden försämras på det sätt som avses i garantin. Ansvar för fel inträder dock inte, om säljaren gör det sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse, felaktig hantering av varan eller någon annan omständighet på köparens sida.

Om garantin har getts av någon annan än säljaren i ett tidigare säljled eller för säljarens räkning, anses fel också härvid föreligga under de förutsättningar som anges i 1 mom. En garanti som getts i ett tidigare säljled binder dock inte säljaren till ansvar för fel som han inte annars skulle ansvara för enligt detta kapitel, om säljaren visar att han hade meddelat köparen detta på ett tydligt sätt före köpslutet.

En garanti begränsar inte i denna lag föreskrivet ansvar för fel.

15 b §
Uppgifter om garantin

Av en garanti skall klart framgå

1) garantins innehåll och att köparen har vissa rättigheter enligt lag och att garantin inte begränsar dessa rättigheter, samt

2) vem som gett garantin, garantins giltighetstid och giltighetsområde samt andra uppgifter som behövs för att kunna framställa anspråk som grundar sig på garantin.

På begäran av köparen skall garantin ges skriftligen eller elektroniskt på ett sådant sätt att informationen inte ensidigt kan ändras och att köparen har varaktig tillgång till den.

Köparen har rätt att åberopa garantin, även om den inte uppfyller kraven enligt denna paragraf.

Påföljder vid fel
16 §
Reklamation

Köparen får inte åberopa fel i varan, om köparen inte lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation) inom en skälig tid efter det att köparen upptäckte felet eller hade bort upptäcka det. En reklamation kan dock alltid lämnas inom två månader efter det att köparen upptäckte felet, och den kan också lämnas till den näringsidkare som har förmedlat köpet för säljarens räkning eller förbundit sig att svara för varans egenskaper.


18 §
Avhjälpande av fel

Köparen har rätt att kräva att säljaren inom skälig tid avhjälper felet genom att rätta till det eller avlämna en felfri vara så att köparen inte åsamkas kostnader eller väsentlig olägenhet. Säljaren är dock inte skyldig att avhjälpa felet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller det skulle medföra oskäliga kostnader för honom att avhjälpa felet med beaktande av felets betydelse och varans värde, om den var avtalsenlig, eller om rättelse kan ske på något annat sätt utan väsentlig olägenhet för köparen.


19 §
Prisavdrag och hävning

Om avhjälpande av fel eller avlämnande av felfri vara inte kommer i fråga eller inte sker på det sätt som avses i 18 §, får köparen

1) kräva ett prisavdrag som motsvarar felet, eller

2) häva köpet, utom då felet är ringa.

29 §
Tillämpning av köplagen

Köplagen (355/1987) tillämpas på köp som avses i detta kapitel, om inte något annat följer av bestämmelserna i denna lag. På köp som avses i detta kapitel tillämpas dock inte 13 § 3 mom., 15 §, 20 § 2 och 3 mom., 24, 31 och 35 §, 39 § 2 mom., 47 §, 49 § 3 mom., 57 § 2 mom., 58 och 60 §, 63 § 1 mom. och 73 § 2 mom. köplagen. På auktioner som hör till tillämpningsområdet för detta kapitel tillämpas inte 19 § 2 mom. eller 37 § 2 mom. köplagen. Vad som bestäms om säljarens rätt till ersättning för prisskillnad i 68 och 69 § köplagen tillämpas inte på köp som avses i detta kapitel. Vad som bestäms i 76 § 2 mom. köplagen tillämpas inte när vårdplikten ankommer på köparen. Säljaren har inte rätt till större ersättning med stöd av 75―78 § köplagen än vad som bestäms i 28 § i detta kapitel.

29 a §
Begränsning när det gäller laghänvisningar vid konsumentköp

Genom en laghänvisning enligt vilken på ett avtal skall tillämpas lagen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan inte sådana i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gällande bestämmelser om konsumentköp åsidosättas som skall tillämpas då en laghänvisning saknas, om köparen enligt dessa bestämmelser skyddas effektivare än enligt den lag som skall tillämpas på basis av laghänvisningen.

31 §
Tidigare säljleds ansvar för fel

Köparen förlorar sin rätt att framställa krav med stöd av 1 mom., om köparen hade tillgång till de uppgifter om näringsidkaren som behövs för framställande av kravet men inte inom den tid som avses i 16 § 1 mom. underrättar näringsidkaren om felet eller denne inte inom samma tid får uppgift om att ett meddelande om felet har lämnats till ett senare säljled. Köparen får dock åberopa felet, om den näringsidkare mot vilken kravet riktas har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder eller om det är fråga om ett fel som avses i 16 § 2 mom. 2 eller 3 punkten.

8 kap.

Vissa konsumenttjänstavtal

1 §
Kapitlets tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel gäller tjänster som näringsidkare (uppdragstagare) utför åt konsumenter (beställare) mot vederlag och som innebär att arbete eller andra prestationer utförs på lösa saker, byggnader, andra anläggningar eller fast egendom. Angående vissa entreprenadavtal bestäms dock i 9 kap.


15 §
Avgörande tidpunkt för bedömningen av om fel föreligger samt garanti

I fråga om garanti för en tjänst tillämpas på motsvarande sätt 5 kap. 15 a och 15 b §.

9 kap.

Köp av huselement samt byggnadsentreprenader

15 §
Avgörande tidpunkt för bedömningen av om fel föreligger samt garanti

Vad som bestäms i 5 kap. 15, 15 a eller 15 b § tillämpas på motsvarande sätt i fråga om ett avtal som avses i detta kapitel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På avtal som slutits innan lagen träder i kraft skall den lag som gäller vid ikraftträdandet tillämpas.

RP 89/2001
EkUB 18/2001
RSv 139/2001
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG (31999L0044); EGT nr L 171, 7.7.1999, s. 12

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.