1246/2001

Utfärdat i Helsingfors den 5 december 2001

Skattestyrelsens beslut om behörigt skatteverk och behörig skatterättelsenämnd då en kommun övergår till ett annat skatteverks tjänsteområde

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § lagen de 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995), sådan den lyder i lagen 228/1999, förordnat:

1 §
Skatteverkets behörighet

Sedan Kangaslampi kommun med stöd av 1 § statsrådets beslut den 15 juni 2000 om ändring av statsrådets beslut om landskapen (585/2000) övergått från och med 1.1.2002 till tjänsteområdet för Savolax-Karelens skatteverk, är sagda skatteverk behörigt att även avgöra de ärenden som gäller ändring av beskattningar som verkställts innan sagda beslutet trätt i kraft.

2 §
Behörig skatterättelsenämnd

Skatterättelsenämnden vid Savolax-Karelens skatteverk är behörig att även avgöra de rättelseyrkanden som gäller beskattningar som verkställts innan det i 1 § nämnda beslutet trätt i kraft.

3 §
Beslutets ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslutet tillämpas på ärenden som avgörs den dag då beslutet träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 5 december 2001

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Jarmo Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.