1241/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 105 a och 143 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 105 a § 2 mom. och 143 § 7 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 105 a § 2 mom. i lag 896/2001 och 143 § 7 mom. i lag 860/2001, som följer:

105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunal- beskattningen

Avdraget utgör 35 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbelopp av 7 230 euro och 10 procent av det belopp som överstiger detta. Avdraget är dock högst 2 140 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 12 600 euro, minskar avdraget med 3,5 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 12 600 euro.

143 §
Vissa övergångsstadganden

Vid beskattningen för 1998―2002 är det sysselsättningsstöd enligt sysselsättningsförordningen (1363/1997) som en fysisk person erhållit och det arbetsmarknadsstöd enligt 2 a kap. lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) som betalas till arbetsgivaren inte skattepliktig inkomst, om stödet används i annat än näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagens 105 a § 2 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.

RP 117/2001
FiUB 29/2001
RSv 172/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.