1240/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 7 §, 31 § 1 mom. 1 punkten, 32 § 1 mom. och 53 § som följer:

7 §

Tullstyrelsen fastställer de omräkningskurser som skall användas när belopp angivna i utländsk valuta omräknas i euro vid import och export.

31 §

Tull kan höjas med

1) minst 10 och högst 2 500 euro, om tulldeklaration eller annan för tullbeskattningen behövlig uppgift eller handling har avgivits eller lämnats efter utsatt tid och med högst 3 500 euro om tulldeklaration eller annan uppgift eller handling lämnats eller avgivits först efter uppmaning,


32 §

Om någon i 31 § 1 mom. 1―3 punkten avsedd försening eller annan felaktighet gäller tullförfarande vid vilket tull inte fastställs eller vid vilket tullbeloppet är obetydligt och om tullhöjning inte har fastställts, eller om ofullständig eller felaktig uppgift eller handling avgivits eller lämnats i avsikt att få tullåterbäring eller tullförmån, kan i felavgift fastställas minst 10 och högst 2 500 euro.


53 §

Genom förordning av statsrådet bestäms om det minsta tullbelopp som bokförs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 181/2001
FiUB 27/2001
RSv 165/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.