1231/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 7 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/ 1992) 7 a § 3―5 och 8 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 3―5 mom. i lag 1134/1996 och 8 mom. i lag 1308/1999, som följer:

7 a §
Avgifter för barndagvård

Avgiftsprocenterna och inkomstgränserna är följande:

Familjens storlek personer Inkomstgräns euro/mån. Högsta avgiftsprocent
1―2 918 11,5
3 1 132 9,4
4 1 344 7,9

Om familjen har andra barn utöver dem som avses i 2 mom., dras 89 euro för varje annat barn av från den inkomst som ligger till grund för avgiften.

Om flera än ett barn inom samma familj befinner sig i dagvård som anordnats av kommunen, får en avgift enligt den högsta avgiftsprocenten bestämmas för det yngsta barnet i heldagsvård. För det barn som kommer näst i åldersordning och som är i hel dagsvård får en lika stor avgift bestämmas som för det yngsta barnet, dock högst 180 euro i månaden. Avgiften för varje följande barn är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Som grund för att fastställa avgiften för familjens andra barn och följande barn används den beräknade avgiften för heldagsvård för det yngsta barnet.


Avgiften för heldagvård får vara högst 200 euro i månaden per barn. En avgift som är mindre än 18 euro för ett barn uppbärs inte.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 188/2001
ShUB 42/2001
RSv 190/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.