1218/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2001

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lagen 1343/1996:

1 §
Tillämpningsområde

Till mejerier kan inom ramen för statsbudgeten i enlighet med denna förordning år 2001 betalas statligt stöd som avses i 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), nedan kallat transportbidrag för mjölk.

Med mjölk avses i detta beslut helmjölk och grädde.

2 §
Transportbidrag för mjölk

Till mejerier kan år 2001 beviljas transportbidrag för mjölk till ett belopp av sammanlagt högst 8,7 miljoner mark som följer:

mejeri milj. mark
Kainuun Osuusmeijeri 3,0
Jk Juusto Kaira Oy 1,4
Osuuskunta Lapin Maito 4,0
Tornionlaakson Maito Oy 0,3
3 §
Betalning av transportbidrag för mjölk

Jord- och skogsbruksministeriet betalar in transportbidraget för mjölk på mottagarens bank- eller postgirokonto.

4 §
Rättelse, återkrav, övervakning och tysnadsplikt

Vid administreringen av det stöd som avses i denna förordning iakttas beträffande rättelse, återkrav av redan utbetalt stöd, övervakning och tystnadsplikt vad som bestäms i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 december 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.