1214/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om bildande av räddningsområden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att effektivisera användningen av räddningsväsendets resurser samt att förbättra tillgången till och kvaliteten på tjänster.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på organiseringen av det samarbete mellan kommunerna som gäller tillhandahållandet av sådana tjänster inom det kommunala räddningsväsendet som avses i lagen om räddningsväsendet (561/1999) med undantag av nödcentralsverksamhet.

Denna lag tillämpas inte i landskapet Åland.

3 §
Indelningen i räddningsområden

För organisering av det samarbete som avses i denna lag indelas landet i räddningsområden vilka statsrådet fastställer efter att ha hört kommunerna.

4 §
Ansvaret för organiseringen av räddnings- väsendet

De kommuner som hör till ett räddningsområde skall ingå ett avtal om organisering av samarbetet inom räddningsväsendet senast den 31 december 2002. I fråga om godkännande av avtalet gäller vad som i 79 § 2 mom. kommunallagen (365/1995) bestäms om ändring av grundavtal för samkommuner. I övrigt tillämpas på avtalet kommunallagens bestämmelser om samarbete mellan kommuner.

Om kommunerna inte inom den i 1 mom. föreskrivna tiden kommer överens om hur samarbetet inom räddningsväsendet skall organiseras, bestämmer statsrådet kostnadsfördelningen, förvaltningsmodellen, grunderna för organisering av tjänster och uppgifter och om andra för samarbetet nödvändiga saker, som kommunerna inte har kommit överens om. Statsrådets förordnande gäller tills kommunerna kommer överens om något annat.

5 §
Styrningen av planeringen

Den allmänna styrningen av inledandet och planeringen av samarbetet enligt denna lag samt av bildandet av räddningsområden ankommer på inrikesministeriet, som bistås av länsstyrelsen i fråga.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Det samarbete som avses i denna lag skall inledas den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

7 §
Övergångsbestämmelse

Till utgången av 2003 gäller om samarbetet inom räddningsväsendet vad som föreskrivs därom i lagen om räddningsväsendet och i författningar som utfärdats med stöd av den.

RP 111/2001
FvUB 19/2001
RSv 156/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.