1205/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om veterinärmedicinska skadenämnden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Veterinärmedicinska skadenämndens uppgift

Veterinärmedicinska skadenämndens uppgift är att på begäran lämna utlåtande om huruvida ett behandlingsfel har begåtts vid ett ingrepp som en veterinär utfört eller vid någon annan åtgärd som en veterinär vidtagit i anslutning till behandlingen av ett djur. I utlåtandet bedöms dock inte en skadas ekonomiska storlek.

Med veterinär avses en legitimerad veterinär enligt lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) och en person som har rätt att temporärt utöva veterinäryrket.

2 §
Tillsättning av nämnden och dess sammansättning

Jord- och skogsbruksministeriet kallar ordföranden och vice ordföranden för veterinärmedicinska skadenämnden samt minst sex andra medlemmar i nämnden och ett behövligt antal ersättare. Nämndens mandatperiod är tre år.

Nämndens medlemmar och ersättare skall vara erkänt skickliga och erfarna personer som företräder vetenskaplig, praktisk veterinärmedicinsk och annan sakkunskap av betydelse för nämnden. Nämndens medlemmar och andra som sköter nämndens uppgifter arbetar under tjänsteansvar. Till ordförande för nämnden kallar jord- och skogsbruksministeriet ordföranden för den i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/ 1992) avsedda besvärsnämnden och till vice ordförande besvärsnämndens vice ordförande.

3 §
Behandling av ärenden i nämnden

Utlåtanden av veterinärmedicinska skadenämnden skall begäras skriftligen. Ärenden kan föreläggas nämnden av ägaren eller innehavaren av ett djur som fått en veterinärmedicinsk skada, veterinären som misstänks för behandlingsfel eller veterinärens arbetsgivare. Utlåtande behöver inte lämnas om begäran om utlåtande är uppenbart grundlös.

Om en domstol har träffat ett avgörande i ett ärende där utlåtande begärs, får nämnden inte ta begäran om utlåtande till behandling till den del domstolen har avgjort ärendet. Om ärendet är anhängigt vid en domstol får utlåtande lämnas bara till domstolen på dess begäran. I ett ärende som behandlas av konsumentklagonämnden får utlåtande lämnas också till denna på dess begäran.

Nämnden kan kalla en part för att höras vid nämndens möte, om det behövs för att ärendet skall kunna avgöras. Den andra parten skall då ges tillfälle att närvara. Parterna står själva för kostnaderna för sin inställelse. Nämnden har även rätt att höra sakkunniga, inhämta utlåtanden och utredningar och förrätta syn.

Vid behandlingen av ärenden i nämnden iakttas bestämmelserna i lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/ 1999), språklagen (148/1922) och lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/1991).

4 §
Rätt att få upplysningar

Veterinärmedicinska skadenämnden har utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i lagen om utövning av veterinäryrket rätt att av veterinärerna avgiftsfritt få de upplysningar om ett djur som nämnden behöver för utredning av ett ärende som den behandlar.

5 §
Beslutanderätt

Ärenden som gäller utlåtanden och som ankommer på veterinärmedicinska skadenämnden avgörs av nämnden. Veterinärmedicinska skadenämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två medlemmar eller ersättare med sakkunskap av betydelse för det ärende som skall behandlas är närvarande. Om meningsskiljaktighet uppstår om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslut om saken genom omröstning. Som nämndens beslut gäller det förslag som majoriteten omfattar och vid lika röstetal det förslag som ordföranden har biträtt.

Nämndens ordförande och en sakkunnigmedlem kan dock tillsammans avgöra ett ärende, om

1) ärendet är av ringa veterinärmedicinsk betydelse,

2) det är fråga om ett ärende där nämnden har en vedertagen praxis, eller

3) det är uppenbart att utlåtande inte kan lämnas.

Nämndens ordförande avgör frågor som gäller nämndens personal och ekonomi samt andra frågor som hänför sig till nämndens interna förvaltning. I nämndens arbetsordning kan beslutanderätten i dessa frågor även överföras på vice ordföranden och en föredragande.

6 §
Arvoden

Till nämndens medlemmar och föredragande och till sakkunniga som nämnden har hört betalas arvode för utförda uppdrag och resekostnadsersättning enligt grunder som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

7 §
Avgifter

Behandlingsavgift tas ut för veterinärmedicinska skadenämndens utlåtande hos den som väckt ärendet. Avgiften kan bestämmas vara lägre än självkostnadsvärdet. I övrigt iakttas bestämmelserna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) då avgifterna fastställs.

Kostnaderna för nämnden för att inhämta ett för behandlingen av ärendet nödvändigt utlåtande av en utomstående sakkunnig tas ut hos den som väckt ärendet. Innan utlåtande begärs skall nämnden försäkra sig om att den som väckt ärendet samtycker till att betala kostnaderna.

8 §
Personal

Veterinärmedicinska skadenämnden har föredragande med uppgiften som bisyssla. Föredragandena anställs av nämndens ordförande. Också föredragandena och den heltidsanställda sekreteraren vid landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd kan anlitas som föredragande.

9 §
Stödtjänster

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd sörjer för veterinärmedicinska skadenämndens expeditions-, arkiverings-, registrerings- och bokföringsuppgifter samt för andra uppgifter som hänför sig till skadenämndens interna förvaltning med beaktande även av vad som bestäms med stöd av 5 a § 2 mom. lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

10 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om den interna arbetsfördelningen och behandlingen av ärenden i veterinärmedicinska skadenämnden samt om organiseringen av nämndens verksamhet i övrigt utfärdas i en arbetsordning som fastställs av nämnden.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Lagen tillämpas på veterinärmedicinska skador som inträffat den 1 januari 2002 eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/2001
JsUB 9/2001
RSv 148/2001

Helsingfors den 13 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.