1203/2001

Given i Helsingfors den 11 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om sådan märkning av nötkött, sådan myndighetsövervakning och egenkontroll samt sådant godkännande av märkningssystemet som förutsätts i följande förordningar av Europeiska gemenskapen:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/1997, nedan rådets förordning, samt

2) kommissionens förordning (EG) nr 1825/2000 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller märkning av nötkött och nötköttsprodukter, nedan kommissionens förordning.

2 §
Förhållande till andra nationella författningar

Bestämmelser om märkning av nötkött ingår dessutom i livsmedelslagen (361/1995) och i de författningar som utfördats med stöd av den.

Bestämmelser om hälsomärkning och tidpunkten för djupfrysning av nötkött ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien 16/VLA/2001 samt i jord- och skogsbruksministeriets beslut om hygienen vid hantering av malet kött och råa köttberedningar 20/VLA/1998 jämte ändringar.

Bestämmelser om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av BSE samt märkning av nötkött och köttprodukter i anslutning härtill ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 22/VLA/2001.

3 §
Definitioner

I detta förordning avses med

1) nötkött nötkreaturskroppar och styckat kött från nötkreaturskroppar samt nötkreaturssvansar och kött från mellangärdet på nötkreatur,

2) malet nötkött nötkött som har finhackats eller som har malts i köttkvarn,

3) ursprung uppgift om i vilken stat ett nötkreatur är fött, uppfött och slaktat,

4) märkning märkning av uppgifter som avses i rådets förordning och kommissionens förordning på en enskild kropp eller delar av en kropp eller dess omslag och förpackningar och, i fråga om andra än färdigförpackade produkter, lämplig skriftlig och väl synlig information som tillhandahålls konsumenten på försäljningsstället,

5) tillsynsmyndighet Livsmedelsverket, länsstyrelsen, den kommunala övervakningsmyndigheten eller statens besiktningsveterinär,

6) aktör

a) detaljhandlare eller ett slakteri eller en slaktplats som avses i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996), nedan hygienlagen, samt en annan anläggning som styckar, mal eller förpackar nötkött,

b) en detaljhandlare som säljer oförpackat nötkött,

c) en grupp enligt 7 punkten bestående av detaljhandlare (affärskedja),

7) affärskedja en grupp av sådana detaljhandlare som styckar, mal, förpackar eller säljer oförpackat nötkött; de detaljhandlare som hör till en affärskedja har ett gemensamt affärsmärke,

8) enskild detaljhandlare en detaljhandlare som inte hör till någon affärskedja,

9) annan anläggning en styckningsanläggning, en anläggning där malet kött tillverkas eller ett separat packeri som godkänts med stöd av hygienlagen,

10) nötkreatursregister det register över nötkreatur som upprätthålls av myndigheterna enligt rådets förordning,

11) födelseidentifikation den individuella kod som givits nötkreaturet enligt rådets förordning och som finns på nötkreaturets öronmärke,

12) partiidentifikation den kod med vars hjälp man kan få reda på de djurs födelseidentifikationer vilkas kött ingår i partiet; partiidentifikationen motsvarar det referensnummer eller den referenskod som avses i rådets förordning och kommissionens förordning,

13) medlemsstat en stat som hör till Europeiska unionen,

14) tredje land ett land som inte hör till Europeiska unionen,

15) system för obligatorisk märkning av nötkött ett märkningssystem utarbetat av aktören och godkänt av tillsynsmyndigheten; med märkningssystem avses sådana identifierings- och registreringssystem som nämns i artikel 1 i kommissionens förordning,

16) system för frivillig märkning av nötkött ett av tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 16 i rådets förordning godkänt märkningssystem som gäller en aktör,

17) första ankomstplats den enhet som i Finland först tar emot nötköttspartier som levererats från en annan medlemsstat; om ett nötköttsparti efter en kortvarig förvaring transporteras ofördelat från ett fryslager eller ett annat tillfälligt lager till sin slutliga destinationsort, kan denna slutliga destinationsort dock betraktas som första ankomstplats, och

18) registerförfrågan förfrågan om uppgifter i registret över nötkreatur i syfte att klarlägga djurets ursprung, registrering, födelsedatum, begäran om testning, begränsande bestämmelser och övriga anmärkningar.

2 kap.

Myndigheter och tillsynsförfarande

4 §
Livsmedelsverkets skyldigheter

Livsmedelsverket är behörig myndighet enligt rådets förordning och kommissionens förordning och leder samt övervakar att dessa samt denna förordning verkställs.

Livsmedelsverket svarar för insamlingen av statistik som kommissionen eventuellt begär samt för utarbetandet av rapporter och berättelser.

Dessutom övervakar Livsmedelsverket den tillsyn som affärskedjorna utövar över att märkningssystemet tillämpas.

5 §
Länsstyrelsernas skyldigheter

Länsstyrelserna styr och övervakar inom sitt område i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar tillsynen över att nötkött märks i enlighet med rådets förordning och kommissionens förordning samt denna förordning.

6 §
Kommunernas och statens besiktnings- veterinärers skyldigheter

Kommunen sköter i enlighet med 11 § livsmedelslagen om tillsynen och kontrollen inom sitt område enligt rådets förordning och kommissionens förordning samt denna förordning.

I slakterier och anläggningar i samband med dem ansvarar dock statens behöriga besiktningsveterinärer för tillsynen och kontrollen.

7 §
Tillsynsförfarande

Tillsynsmyndigheten skall övervaka aktörerna regelbundet. Detaljhandlarnas system för märkning av nötkött skall kontrolleras minst en gång om året.

I samband med tillsynen skall kontrolleras huruvida märkningen av nötkött uppfyller kraven i rådets förordning och kommissionens förordning samt i denna förordning. Övervakaren skall föra bok över kontrollbesöken och missförhållanden som iakttagits i samband med tillsynen samt ge aktören en skriftlig redogörelse för kontrollresultaten och de åtgärdsuppmaningar som givits.

Slakteriers, slaktplatsers och andra anläggningars märkningssystem övervakas i samband med den övervakning som sker i enlighet med hygienlagen. Märkningssystemen kontrolleras i detalj minst två gånger om året.

3 kap.

Krav gällande aktörerna

8 §
System för obligatorisk märkning av nötkött

Aktören skall på egen bekostnad utarbeta och genomföra ett av tillsynsmyndigheten godkänt system för obligatorisk märkning av nötkött.

Godkännande av det obligatoriska märkningssystemet för slakterier söks hos statens besiktningsveterinär. Godkännande av det obligatoriska märkningssystemet för en enskild detaljhandlare, slaktplats eller annan anläggning söks hos den kommunala övervakningsmyndigheten. Till ansökan skall fogas en utredning om verksamheten och dess omfattning samt en beskrivning av det system för märkning av nötkött enligt 12 § som ingår i egenkontrollen.

Bestämmelser om godkännande av det obligatoriska märkningssystemet för affärskedjor ingår i 10 §.

9 §
System för frivillig märkning av nötkött

En aktör som använder frivilliga märkningar skall på egen bekostnad utarbeta och tillämpa ett system för frivillig märkning av nötkött som godkänts av tillsynsmyndigheten. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av ett frivilligt märkningssystem liksom om återkallande av ett godkännande och uppställande av tilläggsvillkor ingår i artiklarna 16 och 18 i rådets förordning.

Exporteras nötkött till andra medlemsstater, skall detta anmälas till den kommunala övervakningsmyndighet som nämns i 6 § och till Livsmedelsverket innan exporten inleds. I anmälan skall ingå en fullständig beskrivning av det frivilliga märkningssystemet och en förteckning över de godkända frivilliga märkningar som används på det nötkött som exporteras. Livsmedelsverket skickar uppgifterna till övriga medlemsstater och till kommissionen.

På märkning och kontroll av ekologiska produkter som avses i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel tillämpas jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000).

10 §
Godkännande av märkningssystem för affärskedjor

En affärskedja skall på egen bekostnad utarbeta och genomföra ett obligatorisk system för märkning av nötkött. Livsmedelsverket skall tillställas en ansökan om godkännande av det obligatoriska märkningssystemet.

Av ansökan skall framgå

1) namn på och kontaktuppgifter för affärskedjans ansvarsperson,

2) kedjans affärsmärke,

3) de till kedjan hörande detaljhandlarnas namn, adresser och telefonnummer samt uppgifter om den märkning som används i varje butik med gruppering kommunvis,

4) en anmälan om att de detaljhandlare som hör till kedjan förbundit sig att tillämpa det märkningssystem som nämns i ansökan,

5) en beskrivning av affärskedjans märkningssystem,

6) en utredning över hur kedjan övervakar tillämpningen av märkningssystemet, och

7) de åtgärder som riktas mot de till kedjan hörande detaljhandlarna, om de underlåter att tillämpa det godkända märkningssystemet.

En affärskedja skall omedelbart underrätta Livsmedelsverket om förändringar som inträffat i de uppgifter som uppgetts i kedjans ansökan.

En affärskedja som använder frivilliga märkningar skall hos Livsmedelsverket ansöka om godkännande av ett frivilligt märkningssystem som avses i artikel 16 i rådets förordning.

En affärskedja skall hos Livsmedelsverket ansöka om godkännande för varje ny märkning som tas i bruk i kedjan.

11 §
Skyldigheter för detaljhandlare som hör till en affärskedja

En detaljhandlare som hör till en affärskedja skall i sitt egenkontrollsystem ta in kedjans obligatoriska system för märkning av nötkött. Om en detaljhandlare använder frivilliga märkningar skall även det frivilliga märkningssystemet tas in i egenkontrollsystemet.

En detaljhandlare som hör till en affärskedja skall senast i samband med kontrollen för den kommunala övervakningsmyndigheten lägga fram en utredning över verksamhetens art och omfattning, samt en beskrivning av det system för märkning av nötkött enligt 10 och 12 § som ingår i egenkontrollen.

12 §
Skriftlig beskrivning av märkningssystemen

Ett system för obligatorisk märkning av nötkött skall beskrivas skriftligt. Märkningssystemet skall ändras när verksamheten förändras. Aktören skall svara för att märkningssystemen fungerar och föra bok över den interna kontrollen. Bokföringen skall bevaras minst ett år och den skall på begäran uppvisas för tillsynsmyndigheten. Av den skriftliga beskrivningen av märkningssystemet skall framgå namnet på den person som ansvarar för märkningssystemet.

Märkningssystemets grundläggande innehåll är följande

1) en beskrivning av nötköttets rutter och en redogörelse för hur olika nötköttspartier hålls isär och de olika arbetsskedena i anslutning till detta,

2) en beskrivning av spårningen och märkningen av nötköttet,

3) en redogörelse för fastställandet av partiidentifikationen och de märkningar som använts vid märkningen av nötköttet,

4) bokföring av mottaget och avsänt kött; slakterier, slaktplatser och andra anläggningar skall föra bok över det kött som sålts; slakterier och slaktplatser skall föra bok även över de nötkreatur som förs till slakt,

5) en plan för bortdragning av felaktigt märkta produkter från marknaden samt en informationsplan i anslutning därtill, och

6) en plan för hur personalen sätts in i systemet för märkning av nötkött.

En aktör som använder ett frivilligt märkningssystem skall skriftligen beskriva det frivilliga märkningssystemet i enlighet med artikel 16.1 i rådets förordning.

13 §
Skyldigheterna för första ankomstplatser

Första ankomstplatserna skall föra bok över den mängd nötkött som kommer och skickas vidare och över märkningarna. Bokföringen skall bevaras minst ett år och skall på begäran visas för tillsynsmyndigheten.

Om det i nötköttsparti som kommer från en annan medlemsstat inte finns behövliga märkningar för spårande av köttet eller märkningarna är otillräckliga, skall den första ankomstplatsen tillämpa 24 §.

14 §
Spårbarhet

Allt nötkött som saluförs skall kunna spåras. I fråga om sådant kött skall iakttas bestämmelserna i artikel 1 i kommissionens förordning.

15 §
Märkning av nötkött

Nötkött som saluförs i Finland eller exporteras från Finland till andra medlemsstater skall märkas i enlighet med artikel 13 i rådets förordning och artikel 2 och 3 i kommissionens förordning.

Framför den partiidentifikation som avses i artikel 13.2a i rådets förordning skall antecknas antingen "Partiidentifikation" eller "Parti" eller så skall partiidentifikationen annars tydligt framgå av märkningarna.

Aktören skall ge tillräckliga uppgifter om märkningen av nötkött till andra aktörer i enlighet med denna förordning samt 8 § i livsmedelslagen.

16 §
Märkning av malet nötkött

Malet nötkött som saluförs i Finland samt som exporteras från Finland till andra medlemsstater skall märkas i enlighet med artikel 13 och 14 i rådets förordning och artikel 5 i kommissionens förordning.

Om kött från andra djur blandas i malet nötkött gäller märkningarna andelen malet nötkött i en sådan blandning.

17 §
Märkning av nötkött från tredje land då alla uppgifter inte finns tillgängliga

Från tredje land importerat nötkött om vilket uppgifter enligt artikel 13 i rådets förordning inte finns tillgängliga skall märkas i enlighet med artikel 15 i rådets förordning.

18 §
Frivilliga märkningar av nötkött och malet nötkött

Nötkött och malet nötkött kan frivilligt märkas med andra märkningar i enlighet med artikel 16 i rådets förordning. Malet nötkött kan även märkas frivilligt i enlighet med artikel 14 i rådets förordning och artikel 5 i kommissionens förordning.

19 §
Ett partis storlek

I fråga om ett partis storlek skall iakttas vad som bestäms om en grupps storlek i artikel 4 i kommissionens förordning.

20 §
Övriga krav vid märkning

Kroppar och kroppsdelar av nötkreatur skall märkas med slaktdatum och djurets födelseidentifikation samt med övriga märkningar som krävs i 15 §.

Slakterier och slaktplatser skall med en registerförfrågan kontrollera de uppgifter som behövs vid märkning av kött från nötkreatur inkommer för att slaktas.

Om man i en annan anläggning eller i en butik styckar, mal eller förpackar nötkött, skall på köttet eller dess omslag och förpackningar eller på etiketter som fästs därpå finnas synligt de märkningar som krävs i 15 §.

Även i närheten av nötkött som säljs oförpackat skall finnas synligt de märkningar som krävs i 15 §.

En aktör som säljer nötkött till konsumenterna skall i enlighet med 6 och 8 § i livsmedelslagen säkerställas att märkningarna är korrekta.

Om märkningar på finska och svenska föreskrivs i 21 § förordningen om påskrifter på livsmedelsförpackningar (794/1991).

4 kap.

Tillsynsmyndighetens och Livsmedels- verkets skyldigheter

21 §
Tillsynsmyndighetens skyldigheter

Tillsynsmyndigheten skall omedelbart underrätta Livsmedelsverket om att ett obligatoriskt och frivilligt märkningssystem för ett slakteri, en slaktplats, en anläggning och enskild detaljhandlare godkänts.

I anmälan skall ingå följande uppgifter:

1) aktörens namn, adress, telefonnummer och bransch, och

2) i fråga om det frivilliga märkningssystemet dessutom de frivilliga märkningarna som tillsynsmyndigheten godkänt och datum för godkännandet.

22 §
Livsmedelsverkets skyldigheter

Livsmedelsverket skall meddela den kommunala övervakningsmyndigheten uppgifterna om det märkningssystem som godkänts för en affärskedja.

Livsmedelsverket för ett riksomfattande register över aktörerna och underrättar regelbundet länsstyrelsen om vilka aktörer som godkänts för införande i registret. Livsmedelsverket för det register som avses i artikel 10 i kommissionens förordning.

Livsmedelsverket för en förteckning över de aktörer i andra medlemsstater och tredje länder som andra medlemsstater eller kommissionen har meddelat verket i enlighet med artikel 11 i kommissionens förordning. Livsmedelsverket underrättar vid behov länsstyrelserna och tillsynsmyndigheterna om aktörerna i fråga.

Livsmedelsverket behandlar och avgör de ansökningar som avses i artikel 6 i kommissionens förordning.

Livsmedelsverket skall lämna kommissionen de uppgifter som avses i artikel 11.c i kommissionens förordning.

5 kap.

Påföljder och avgifter

23 §
Straff och tvångsmedel

Bestämmelser om straff för brott mot denna förordning eller rådets förordning eller kommissionens förordning ingår i 39 § livsmedelslagen och i 8 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

Bestämmelser om tvångsmedel ingår i 8 kap. livsmedelslagen.

24 §
Felaktigt märkt nötkött

l fråga om nötkött som är felaktigt märkt eller omärkt och nötkött som inte kan spåras på det sätt som anges i artikel 1 i kommissionens förordning iakttas vad som bestäms i artikel 9 i kommissionens förordning.

Tillsynsmyndigheten kan i enlighet med 8 kap. livsmedelslagen vidta behövliga åtgärder för avlägsnande av felaktigt märkt nötkött från marknaden.

25 §
Avgifter

För tillsyn enligt denna förordning får den statliga myndigheten i fråga ta ut avgifter enligt 25 § livsmedelslagen. Vid bestämmande av avgifterna iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

26 §
Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 7 september 2000 om märkning av nötkött (786/2000). Förordningen tillämpas dock på nötköttspartier som förpackats före den 1 januari 2002.

Helsingfors den 11 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Juha Ylä-Autio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.