1201/2001

Given i Helsingfors den 7 december 2001

Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 2 mom. lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som tas ut för prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer och avgifterna för dem

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka följande fasta avgifter som motsvarar prestationernas självkostnadsvärde tas ut är

1) försvarsministeriets beslut om export av försvarsmateriel enligt lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990), för vilket avgiften är 75 euro,

2) huvudstabens tillståndsbeslut angående flygfotografering enligt förordningen om flygfotografering av vissa områden och objekt (858/1993), för vilket avgiften är 69 euro.

3 §
Prestationer som prissätts på affärs- ekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt affärsekonomiska grunder är

1) användning av avlönad personal och beväringar,

2) användning av fastigheter och lösegendom,

3) service som produceras av försvarsförvaltningens byggverk, service för försvarsförvaltningen produceras dock till självkostnadspris,

4) transport eller annan prestation med fordon, luftfartyg eller sjögående fartyg,

5) service som gäller underhåll, reparation och tillverkning av lösegendom,

6) kemiska och fysikaliska undersökningar samt mätnings- och testningsservice,

7) producerade och utgivna publikationer samt ljuskopior och andra avskrifter, elektroniska upptagningar samt tryckningstjänster,

8) biblioteks-, arkiv- och museitjänster,

9) tvättinrättningsservice och andra prestationer från verkstäder för klädvård,

10) prestationer som gäller filmer och fotografier,

11) prestationer inom hälsovården,

12) telefunktionens tjänster,

13) måltidsservice,

14) psykologiska lämplighetstest,

15) militärbiografföreställningar, samt

16) andra på beställning eller uppdrag baserade prestationer.

Priserna på prestationer som prissätts enligt affärsekonomiska grunder kan sänkas om anslag för ändamålet har anvisats i budgeten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till utgången av år 2003.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets beslut av den 9 oktober 1997 om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde (932/1997).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Avgifter enligt denna förordning kan till utgången av februari 2002 betalas också med sedlar och metallmynt i mark som betalningsmedel. Ett pris i euro omvandlas då till mark så att det multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 7 december 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Seppo Paasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.