1200/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Försvarsministeriets förordning om dagspenning till värnpliktiga samt till kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 50 b § värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/1950), sådant detta lagrum lyder i lag 1169/1988:

1 §

En värnpliktig som fullgör beväringstjänst och en kvinna som fullgör frivillig militärtjänst får i dagspenning 3,60 euro för varje dag som kan hänföras till tjänstgöringstiden. Om tjänstgöringstiden med stöd av bestämmelserna i 5 § eller 7 a kap. värnpliktslagen (452/1950) överstiger 180 dagar, är dagspenningen 5,75 euro för den tjänstgöringstid som överstiger 180 dagar och 8,25 euro för den tjänstgöringstid som överstiger 270 dagar.

2 §

En reservist som har inkallats till reservens repetitionsövningar och till extra tjänstgöring eller deltar i frivilliga övningar får i dagspenning 3,60 euro.

3 §

Dagspenning utbetalas inte för de hela dygn som med stöd av 44 § värnpliktslagen inte hänförs till tjänstgöringstiden.

4 §

Dagspenning utbetalas minst en gång i månaden.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets beslut av den 22 februari 1993 om dagspenning till värnpliktiga (239/1993) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

6 §

Dagspenning enligt denna förordning kan till utgången av år 2002 betalas också med sedlar och metallmynt i mark som betalningsmedel. Ett belopp i euro omvandlas då till mark så att det multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 5 december 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Jaakko Kangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.