1199/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som uppbärs för de offentligrättsliga prestationerna.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket uppbär fasta avgifter enligt avgiftstabellerna i bifogade bilagor, är

1) lotsning (bilaga 1),

2) linjelotsexamen samt befrielse från skyldigheten att anlita lots (bilaga 2),

3) prestationer i samband med fartygsregistret samt allmänna avdelningens övriga prestationer (bilaga 3),

4) sjöfartsinspektionens prestationer samt sjöfartsavdelningens övriga prestationer (bilaga 4),

5) tidtabellsbunden förbindelsefartygstrafik (bilaga 5), samt

6) förbud eller begränsning som avses i 15 och 16 § sjötrafiklagen (463/1996) (bilaga 6).

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket uppbär en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde, är följande prestationer utförda av sjöfartsinspektionen:

1) besiktningar och inspektioner om vilka bestäms eller föreskrivs i

a) förordningen om besiktning av fartyg (1123/1999),

b) förordningen om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (1307/1999),

c) förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg (65/2000),

d) förordningen om hyresbåtars säkerhet (438/1983),

e) förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/1993),

f) förordningen om tryckkärl (549/1973),

g) förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/1976),

h) förordningen om fartygs fribord i inrikestrafik (855/1988),

i) 1966 års internationella lastlinjekonventionen (FördrS 52/1968),

j) förordningen om marin utrustning (925/1998),

k) överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds regering om lastlinjer på Östersjön (FördrS 26/1988), samt

l) trafikministeriets beslut om utrustningen av färjor på allmänna vägar och om tillsynen över färjdriften (221/1988),

2) fastställande av fartygs isavgiftsklass,

3) inspektion för konstaterande av att fartyget har i 2 § 1 mom. lagen om oljeskyddsfonden (379/1974) avsedd dubbelbotten, samt

4) inspektion i de fall som avses i 13 § 1 mom. och 17 § förordningen om inspektion av utländska fartyg i Finland (325/1997).

Grunden för timdebitering enligt självkostnadsvärdet är de kostnader som hänför sig till besiktningar och inspektioner dividerade med antalet fakturerade arbetstimmar. Timdebiteringen är 130 euro för den första, påbörjade arbetstimmen och 65 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme. Om arbetet har utförts under annan tid än den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk, tas timdebiteringen ut förhöjd med 50 procent. Av kunden faktureras endast de egentliga besiktnings- och inspektionstimmar som utförts på fartyget samt de ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän som hänför sig till besiktningar och inspektioner.

4 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Sjöfartsverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) planerings-, byggnads- och byggherreuppdrag, undersökningar, mätningar, lodningar, ramningar och övriga arbetsprestationer som ingår i Sjöfartsverkets verksamhetsområde,

2) transport, bogsering, assistans eller någon annan arbetsprestation som på uppdrag utförs av Sjöfartsverkets fartyg, fordon eller moderfartygsexpeditioner, samt uthyrning och befraktning av fartygen,

3) säkerhetsanordningar för sjöfarten,

4) tryckalster och övrigt informationsmaterial,

5) fotostatkopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar samt andra avskrifter, samt

6) andra prestationer som Sjöfartsverket utför på uppdrag.

5 §
Bestämmelser om uppbörd av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan uppbärs en sådan andel av avgiften enligt bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För jakande och nekande beslut uppbärs en lika stor avgift, om inte något annat bestäms.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär återsänt för behandling avdras det belopp som burits upp för Sjöfartsverkets tidigare beslut i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till utgången av 2002.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 28 december 1994 om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1511/1994) jämte ändringar.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Avgifter enligt denna förordning kan till utgången av februari 2002 betalas också med sedlar och metallmynt i mark. Priset i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 5 december 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Aila Salminen

Bilagor 1-6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.