1192/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om de grunder som tillämpas då lån godkänns som räntestödslån för ägarbostäder

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 1 mom. lagen den 17 december 1993 om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) och 5 § 1 mom. aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993), sådant det lyder i lag 728/1998:

1 §
Tillämpningsområde

Social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov som avses i 4 § 1 mom. lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) och 5 § 1 mom. aravalagen (1189/1993) skall bedömas på det sätt som bestäms i denna förordning.

2 §
Grunderna för stöd

Såsom grund för beviljande av stöd för ägarbostadslån skall anses det i ansökningen nämnda hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

När ägarbostadslån godkänns som räntestödslån skall företräde ges de hushåll som har det mest brådskande behovet av bostad eller ombyggnad av bostaden, som är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna. Undantag från företrädesordningen kan i enskilda fall göras om detta med beaktande av ett hushålls speciella förhållanden och bostadssituationen på orten är särskilt motiverat.

3 §
Bostadsbehov

Vid bedömning av bostadsbehovet skall särskilt beaktas hushållets bostadssituation och hur brådskande behovet av att förbättra denna är samt hushållets storlek och åldersstruktur.

4 §
Förmögenhet

Såsom förmögenhet skall beaktas hushållets sammanlagda förmögenhet, om värdet av förmögenheten inte är ringa eller om förmögenheten inte är nödvändig för att någon medlem av hushållet skall få en skälig utkomst av närings- eller yrkesutövning.

Stöd får inte beviljas, om hushållet har förmögenhet som skall beaktas, i en sådan omfattning att hushållet utan statens stöd förmår anskaffa en bostad som motsvarar dess behov eller bygga om sin bostad. I övrigt beaktas förmögenheten såsom en faktor som påverkar lånebeloppet.

5 §
Inkomster och avdrag från dem

När hushållets inkomster fastställs skall beaktas de till hushållet hörande personernas fasta inkomster uträknade per månad (månadsinkomsterna). Till inkomster räknas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 1 § förordningen om bostadsbidrag (949/ 1993).

Från hushållets månadsinkomster avdras:

1) 340 euro för varje till hushållet hörande barn som inte har fyllt aderton år före utgången av det kalenderår, under vilket stöd som avses i denna förordning söks,

2) sådant underhållsbidrag för barn som betalas enligt domstols beslut eller vederbörligt skriftligt avtal,

3) två procent av beloppet av hushållets obetalda statsgaranterade studielån.

Om hushållet består av flera än en inkomsttagare, avdras 670 euro från vars och ens månadsinkomst, med undantag av inkomsten för den som förtjänar mest. Från en persons inkomster avdras det lönetillägg som han eller hon erhåller för skiftarbete upp till 170 euro.

6 §
Tabeller över maximiinkomster som godkänns då stöd beviljas

En sökandes bostadslån för egen bostad kan godkännas som räntestödslån, eller en sökände kan beviljas i 7 § 2 mom. aravalagen avsett lån för anskaffning av bostadsaktier som beviljas för inlösen av bostad (inlösningslån), eller på en sökande kan överföras ett ovan avsett anskaffningslån som beviljats år 1996 eller därefter, om det sökande hushållets månadsinkomster, sedan de avdrag som avses i 5 § 2 och 3 mom. har gjorts, inte överstiger maximibeloppen enligt följande tabell:

Antal personer
1 2 3 4 5 6
2 090 2 540 2 720 3 060 3 400 3 630

I Esbo, Helsingfors, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Vanda och Vichtis tillämpas dock med avvikelse från tabellen i 1 mom. följande maximibelopp för inkomsterna:

Antal personer
1 2 3 4 5 6
2 320 2 940 3 260 3 650 4 050 4 360

Om det sökande hushållet består av makar av vilka ingendera har fyllt 40 år då ansökan lämnas in, tillämpas det maximibelopp för inkomsterna som bestäms i 1 och 2 mom. för ett tre personers hushåll eller, om hushållet omfattar ett barn, det maximibelopp som bestämts för ett fyra personers hushåll.

Om hushållet består av flera än sex personer höjs maximibeloppen för inkomsterna enligt 1 och 2 mom. med 170 euro för varje tilläggsperson.

7 §
Utrymmesstandard

Den bostad som stöds skall vara av skälig storlek i förhållande till hushållets storlek och åldersstruktur. Då skäligheten bestäms skall även efterfrågan och utbudet på olika slags bostäder på orten beaktas.

8 §
Begränsningarna av lånebeloppet

För annat ändamål än ombyggnad kan räntestödslån godkännas enligt antalet personer i hushållet för högst följande antal lägenhetskvadratmeter:

Antal personer Maximiantal lägenhetskvadratmeter
1 45
2 65
3 80
4 100
5 eller flera 120

Om det sökande hushållet består av makar av vilka ingendera har fyllt 40 år då ansökan lämnas in, tillämpas det maximiantal kvadratmeter som bestämts för ett tre personers hushåll eller, om hushållet omfattar ett barn, det maximiantal kvadratmeter som bestämts för fyra personers hushåll.

För egnahemshus kan räntestödslån med avvikelse från 1 mom. dock godkännas enligt antalet personer i hushållet för högst följande antal lägenhetskvadratmeter:

Antal personer Maximiantal lägenhetskvadratmeter
3 eller färre 90
4 100
5 eller flera 120

Om till hushållet hör flera än sex personer, höjs det i tabellen i 3 mom. angivna maximiantalet lägenhetskvadratmeter med tio kvadratmeter för varje tilläggsperson. Lån kan dock godkännas för högst 180 lägenhetskvadratmeter.

För ombyggnad kan räntestödslån godkännas för högst 180 lägenhetskvadratmeter.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 5 december 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.