1189/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
1 §

Arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar uppbär fasta avgifter för följande prestationer:

1) beslut om tillstånd att få använda fångstplats enligt 6 § 3 mom. lagen om fiske (286/82) eller beslut om undantagslov enligt 2 § förordningen om inskränkning av användningen av vissa fångstredskap inom allmänt vattenområde i havet samt inom Finlands fiskezon (292/1989) samt i 7 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av furunkulos hos laxfiskar (1086/1998) avsett tillstånd till avvikelse 90 euro

2) övervakarmärke för fiskeövervakare enligt 47 § 3 mom. förordningen om fiske 16 euro

3) tillstånd till husbehovs- och fritidsfiske enligt 6 § 3 mom. lagen om fiske och övervakarkort för fiskeövervakare 10 euro

4) fastställande av stadgarna för delägarlag enligt 18 § lagen om samfälligheter (758/1989), per delägarlag 90 euro

5) beslut om tillstånd till förvärv av andel i samfälld skog enligt 10 § lagen om samfällda skogar (37/1991) 70 euro

6) samtycke till befrielse från panträtt, dock inte sådan som direkt föranleds av statens köp av tillskottsområde 70 euro,

7) överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen och annan motsvarande lagstiftning 60 euro.

2 §

Landsbygdsavdelningen uppbär dessutom avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (29 euro/timme) för följande prestationer:

1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § ärvdabalken (40/1965),

2) beslut om begränsning eller förbud enligt 11 § lagen om fiske,

3) beslut om tillstånd enligt 25 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 38 § lagen om fiske, samt

4) godkännande av planen för uppfyllande av en åtgärdsförpliktelse som anknyter till tillstånd enligt vattenlagen och miljöskyddslagen, om tillståndshavaren inte är staten.

Utöver de ovan i 1 mom. nämnda avgifterna uppbärs resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.

3 §

Landsbygdsavdelningen uppbär en avgift av 8,50 euro i fråga om intyg som utfärdas som ett separat dokument eller skrivs in i ett dokument som visats upp för myndigheten.

Övriga prestationer enligt prestationens självkostnadsvärd
4 §

Avgiftsbelagda prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är sådana kopior av hos landsbygdsavdelningen förvarade handlingar som ersätter ursprungliga separata beslut, intyg eller motsvarande handlingar.

Avgiftsbelagda prestationer som avviker från självkostnadsvärdet
5 §

Landsbygdsavdelningen uppbär för ett beslut som föranleds av besvär över den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut en avgift av 40 euro. Om beslutet ändras till ändringssökandens fördel är avgiften emellertid 15 euro.

Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer
6 §

Avgiftsbelagda prestationer som landsbygdsavdelningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) värderingsuppgifter rörande fastigheter och fiskeri vilka utförts på beställning,

2) överlåtelse av information, direktanvändning av datasystem och informationsåtervinning som grundar sig på beställning,

3) undersökningar, utredningar och publikationer,

4) utbildningsservice,

5) övriga avskrifter än de som nämns i 4 §, samt

6) övriga prestationer som är jämförbara med de ovan nämnda och som grundar sig på en beställning.

Ikraftträdande
7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2004.

Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 5 januari 1995 om avgifter för landsbygdsdistriktens prestationer (14/1995).

Avgifter enligt denna förordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 5 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.