1188/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs avgifter enligt avgiftstabellen i bilaga, är

1) beslut,

2) intyg,

3) övervakning för klassificering av slaktkroppar.

Jord- och skogsbruksministeriets prestationer, för vilka uppbärs avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (34 euro/timme), är:

1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § ärvdabalken,

2) godkännande av planen för uppfyllande av en åtgärdsförpliktelse som anknyter till tillstånd enligt vattenlagen och miljöskyddslagen, om inte tillståndshavaren är staten,

3) importlicens enligt 94 § lagen om fiske,

4) tillstånd enligt 5 a § lagen om bekämpningsmedel,

5) undantagsvis beviljat tillstånd gällande spridning av bekämpningsmedel från luften enligt lagen om bekämpningsmedel, samt

6) efterbesiktning enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial.

Utöver de ovan i 2 mom. 6 punkten nämnda avgifterna uppbärs resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.

2 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Jord- och skogsbruksministeriets prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder, är

1) förhandsgodkännande som gäller byggande på gårdar,

2) överlåtelse av information, direktanvändning av datasystem och informationsåtervinning på beställning,

3) publikationer,

4) utbildnings- och sakkunnigservice,

5) fotokopior och andra kopior, samt

6) övriga prestationer som grundar sig på beställning.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2004.

Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogssbruksministeriets beslut den 23 december 1993 om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer (1495/1993) jämte ändringar.

Avgifter enligt denna förordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 5 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Sinikka Silén

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.