1187/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 22 och 108 a § miljöskyddslagen (86/2000), dessa lagrum sådana de lyder, 22 § delvis ändrad i lag 586/2001 och 108 a § i nämnda lag:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på personer som utför underhåll på kylanläggningar samt släcknings- och brandbekämpningsanläggningar, om dessa anläggningar innehåller i bilaga 1 förordningens avsedda ämnen som bryter ned ozonskiktet eller i bilaga 2 avsedda fluorkolväten. Förordningen tillämpas dessutom på dem som hanterar de ovan avsedda ämnena och sköter avfallshantering.

2 §
Behörighetskrav för personer som utför underhåll på kylanläggningar

En verksamhetsutövare som installerar och utför underhåll på anläggningar som innehåller 3 kg eller större mänger kylmedier skall ha en ansvarig i huvudsaklig anställning som uppfyller behörighetskraven enligt bilaga 3 punkt 1 a till denna förordning. Installerings- och underhållspersonal som arbetar under den ansvariges övervakning skall uppfylla behörighetskraven enligt bilaga 3 punkt 1 b till denna förordning.

En verksamhetsutövare som installerar och utför underhåll på anläggningar som innehåller högst 3 kg kylmedier skall ha en ansvarig i huvudsaklig anställning som uppfyller behörighetskraven enligt bilaga 3 punkt 2 a till denna förordning. Installerings- och underhållspersonal som arbetar under den ansvariges övervakning skall uppfylla behörighetskraven enligt bilaga 3 punkt 2 b till denna förordning.

3 §
Behörighetskrav för personer som utför underhåll på släcknings- och brand- bekämpningsanläggningar

En verksamhetsutövare som installerar och utför underhåll på släcknings- och brandbekämpningsanläggningar skall ha en ansvarig i huvudsaklig anställning som uppfyller behörighetskraven enligt bilaga 3 punkt 3 till denna förordning.

4 §
Behörighetskrav för personer som sköter avfallshantering

En verksamhetsutövare som sköter avfallshantering skall i huvudsyssla ha en ansvarig som uppfyller behörighetskraven i bilaga 3 punkt 4 till denna förordning.

5 §
Den ansvariges uppgifter

Den ansvarige i huvudsaklig anställning hos verksamhetsutövaren skall svara för att miljöskyddskraven och kraven på personalens behörighet uppfylls. Den ansvarige skall ha reella möjligheter att sköta sin uppgift.

6 §
Verksamhetsutövarens skyldighet att känna till personalens behörighet

Verksamhetsutövaren skall ha kännedom om vilka av de anställda som utför installerings- och underhållsarbeten och avfallshantering samt vilken behörighet de har. En utredning om personalen och behörigheten skall på begäran företes för tillsynsmyndigheten.

7 §
Anläggningar och utrustning som behövs för installerings- och underhållsarbeten

Verksamhetsutövaren skall förfoga över lämpliga anläggningar och lämplig utrustning enligt bilaga 4 till denna förordning. Anläggningarnas och utrustningens skick skall regelbundet inspekteras och kalibreras eller så skall man på något annat tillförlitligt sätt se till att de är i skick. Den installerings- och underhållspersonal som är anställd hos verksamhetsutövaren och den personal som sköter avfallshanteringen skall vara insatt i användningen av anläggningarna och utrustningen.

8 §
Verksamhetsutövarens anmälan om verksamheten

Verksamhetsutövaren skall innan verksamheten inleds anmäla till säkerhetsteknikcentralen om installerings- eller underhållsarbete eller verksamhet som gäller avfallshantering av ämnen som avses i denna förordning. Verksamhetsövaren skall lämna in en ny anmälan senast inom tre månader efter att den ansvarige har bytts ut eller verksamheten annars har förändrats i väsentlig utsträckning.

Anmälan skall innehålla

1) verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter,

2) uppgifter om den ansvarige och hans eller hennes behörighet,

3) uppgift om huruvida verksamheten omfattar installering och underhåll eller avfallshantering,

4) uppgift om de för verksamheten behövliga anläggningar och redskap som verksamhetsutövaren förfogar över.

Om sådan verksamhet som avses i denna förordning har bedrivits innan förordningen träder i kraft, kan den i 1 mom. avsedda anmälan kompletteras före utgången av 2003. Då anmälan kompletteras skall det visas att den ansvarige uppfyller behörighetskraven enligt bilaga 3 till denna förordning.

9 §
Årlig kontroll av kylanläggningar

Innehavaren av eller ägaren till en kylanläggning skall årligen låta inspektera alla fasta anläggningar som innehåller 3 kg eller större mängder av de i bilaga 3 nämnda kylmedierna med tanke på läckage. Denna inspektion kan göras i samband med annat underhåll. Den verksamhetsutövare som utför inspektionen skall uppfylla kraven enligt 2 och 3 §.

Innehavaren av eller ägaren till en kylanläggning skall föra en underhålls- och inspektionsjournal som visar när underhåll på anläggningen senast har utförts, vilka åtgärder som vidtagits, namnet på den verksamhetsutövare som utfört inspektionen och underskrift av den som utfört underhållet. Underhålls- och inspektionsjournalen skall på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten. I anslutning till anläggningen skall finnas ett meddelande om när den senast inspekterats.

10 §
Tillsynsmyndigheter

De tillsynsmyndigheter som avses i miljöskyddslagen (86/2000) övervakar att kraven i denna förordning tillgodoses. Dessutom övervakar arbetarskyddsmyndigheterna och hälsoskyddsmyndigheterna, till den del som det är fråga om luftkonditioneringsanläggningar, och hälsoskyddsmyndigheterna, till den del det är fråga om kylanläggningar som används för förvaring av livsmedel, att kraven i 9 § uppfylls.

De i 1 mom. avsedda myndigheterna skall informera behöriga regionala miljöcentral, om det i samband med tillsynen konstateras att behörighetskraven enligt förordningen inte har uppfyllts. Den regionala miljöcentralen skall informera Finlands miljöcentral om saken. Om det vid tillsynen uppdagas att skyldigheterna enligt 9 § inte har fullgjorts, skall behöriga regionala miljöcentral eller kommunens miljöskyddsmyndighet informeras om detta.

Bestämmelser om det förvaltningstvång som används för att rätta till en försummelse att uppfylla kraven enligt denna förordning ingår i 13 kap. miljöskyddslagen.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000, EGT nr L 244, 29.9.2000, s. 1

Helsingfors den 5 december 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Regeringssekreterare
Mika Seppälä

Bilagor 1-4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.