1184/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för övervakning av främmande ämnen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 49 § lagen den 20 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) sådan den först nämnda lyder i lag 348/1994,:

1 §

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som tas ut till staten för sådan övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, mjölk och mjölkprodukter samt ägg som utförs av Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel.

2 §

För övervakningen av främmande ämnen utförd av Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel tar anstalten ut följande fasta avgifter:

1) för övervakning av främmande ämnen i kött tas av slakterier och slaktplatser ut 1,2 euro per ton slaktkött; dessutom tas kostnaderna för provtagningar i samband med köttbesiktningsavgiften ut,

2) för övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel tas av ut fiskodlingsanstalten 1,25 euro per producerat ton fiskerivaror som är avsedda att användas som livsmedel,

3) för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter tas av anläggningar som tar emot råmjölk ut 0,06 euro per tusen liter råmjölk, och

4) för övervakning av främmande ämnen i ägg tas av packerier ut 0,45 euro per tusen kilo.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 19 juni 1997 om avgifter för övervakning av främmande ämnen (596/1997).

Avgifter enligt denna förordning tas ut för sådana prestationer som utförs efter denna förordnings ikraftträdande.

För betalningen av avgifter enligt denna förordning kan till utgången av februari 2002 som betalningsmedel också användas sedlar och metallmynt i mark. I detta fall ändras priset i euro till pris i mark genom att det multipliceras med talet 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Rådets direktiv 96/43/EG (31996L0043); EGT nr L 162, 1.7.1996, s. 1

Helsingfors den 5 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.